Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Konferencja odbędzie się w dniach 12-15 września 2017 r. w Zakopanem. Organizatorem konferencji jest Wojskowa Akademia Techniczna przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Agencji Mienia Wojskowego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jestprof. dr hab. inż. Adam Stolarski, a Komitetu Organizacyjnego płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.

 

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: nowe technologie dla bezpieczeństwa, modelowanie w bezpieczeństwie, detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, logistyka bezpieczeństwa, budowle dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zdrowotne, zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne, zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów, zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej, zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.), zagrożenia związane z termomodernizacją budynków, bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały.

W programie konferencji przewiduje się również przeprowadzenie dwóch kursów: jeden z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.

Równolegle z konferencją EKOMILITARIS 2017 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z Warszawy organizuje dwie konferencje z cyklu ARCHBUD oraz KRAJart, a Departament Infrastruktury MON sympozjum z  zakresu Infrastruktury Wojskowej.

Kontakt do Organizatorów:

Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS 2017”

ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

dr inż. Jarosław Wasilczuk

tel. 603-356-142, fax 22-666-89-50