Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

JÄGER W. (red.): Mauerwerk Kalender 2013 (Konstrukcje murowe – Kalendarz 2013). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXIV+709, rysunków 623, tablic 223, pozycji piśmiennictwa 530. Cena 139,- euro.

Konstrukcje murowe należą do najstarszych wytworów budownictwa. Dowodem są tu nadal widoczne, historycznie bardzo cenne, obiekty murowane na całym świecie. Obowiązkiem społeczeństw jest konstrukcje te pielęgnować – naprawiać i przywracać do użytku, także przez tworzenie przyjaznego temu prawa.

W celu znalezienia odpowiednich rozwiązań, technicznie i estetycznie zadowalających, specjaliści budownictwa muszą dysponować szeroką interdyscyplinarną wiedzą, w tym dotyczącą ochrony zabytków, a także mieć zrozumienie w zakresie możliwości ekonomicznych.

Czytaj więcej...

 WELLER B., TASCHE S. (red.): Glasbau 2013 (Budownictwo ze szkła 2013). Ernst&Sohn, Berlin 2013. Stron IX+360, rysunków 226, tablic 32, pozycji piśmiennictwa 215. Cena 39,90 euro.

Wobec gwałtownego obecnie rozwoju budownictwa i architektury z wykorzystaniem szkła, wydawnictwo Ernst & Sohn wydało kolejną już monografię (por. „Inżynieria i Budownictwo” nr 7/2012 – „Glasbau 2012”), zawierającą najnowsze wyniki badań i informacje o osiągnięciach praktycznych w tym zakresie, prezentowane przez autorów niemieckich, ale też z Austrii i USA. Książka ukazała się pod redakcją naukowców związanych z Instytutem Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. 

 

Czytaj więcej...

 

WIERZBICKI T.: Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących w aspekcie ich trwałości. Wydawnictwo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: Studia i materiały – zeszyt 69, Warszawa 2012. Stron 193.

 Omawiana książka, wydana w serii prac badawczych i studialnych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, została opracowana na podstawie rozprawy doktorskiej Autora pod tym samym tytułem, której promotorem był prof. nzw. dr hab. inż. Marek Łagoda.

 

 

Czytaj więcej...

 

GWIZDAŁA K.: Fundamenty palowe 2. Badania i zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 199, rysunków, fotografii i nomogramów 135, tablic 12.  

 Książka stanowi drugą część dwutomowego podręcznika adresowanego do studentów kierunków budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem, nadzorem i realizacją posadowień palowych. Tom ten zawiera spis treści, przedmowę, cztery rozdziały, wykaz literatury i skorowidz. Pierwszy tom, zatytułowany „Fundamenty palowe 1. Technologie i obliczenia”, został wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2010 r. (por. „Inżynieria i Budownictwo” nr 4/2011). 

Czytaj więcej...

FOUAD N.A. (red.): Bauphysik Kalender 2013 (Kalendarz fizyki budowli 2013). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron VI+698, rysunków 504, tablic 185, pozycji piśmiennictwa 558. Cena 139,- euro.

Jest to już trzynasty rocznik „Kalendarza”. W tym roku jego wiodącą tematyką są problemy zrównoważonego (trwałego) rozwoju i bilansu energetycznego w budownictwie. Sprawy te są dziś wyjątkowo ważne, gdyż mają wpływ na tworzenie koncepcji wznoszenia budynków odpowiadających potrzebom przyszłości.

 

Czytaj więcej...

HALICKA A., FRANCZAK D.: Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze. Tom 2.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 367.

Na początku 2013 roku ukazał się drugi tom podręcznika pt. „Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze”, który wraz z pierwszym tomem pt. Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na materiały sypkie” (ukazał się w 2011 r.) stanowi  kompendium wiedzy z zakresu prezentowanej problematyki.

  

Czytaj więcej...

 STAROSOLSKI W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 4. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. Stron 672.

Znana w środowisku budowlanym książka (podręcznik) autorstwa prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe” miała dotychczas 12 wydań. W roku 2011 została rozpoczęta kolejna 13. edycja dzieła, tym razem w postaci pięciu odrębnych tomów. Pierwsze dwa tomy zostały opublikowane w roku 2011, tomy 3. i 4. w roku 2012. W nowym wydaniu dzieło jest znacznie rozszerzone i uzupełnione.

  

Czytaj więcej...

 

Poradnik „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania”

Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. opublikowała kolejne zaktualizowane  wydanie poradnika „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania” według staniu prawnego na dzień 1 stycznia 2013 roku. Pracę przygotował znany i ceniony specjalista mgr. inż. arch.  Władysława Korzeniewskiego we współpracy z mgr. inż. Rafałem Korzeniewskim, absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej.

 

Czytaj więcej...

KINDMANN R., STRACKE M.: Verbindungen im Stahl-und Verbundbau – 3 Auflage (Połączenia w konstrukcjach stalowych i zespolonych – 3 wydanie). Ernst und Sohn, Berlin 2012, stron 456, format 17×24 cm.

Trzecie wydanie pożytecznej książki, znanych i cenionych autorów – profesorów z Bochum i Dortmundu, ukazało się w ramach biblioteki Bauingenieur-Praxis, tak jak poprzednie edycje. Recenzja poprzedniego wydania książki była opublikowana w zeszycie nr 10/2009 „Inżynierii i Budownictwa”.

 

Czytaj więcej...

KNAUFF M.: Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2. Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. Stron XXVII + 579, tablic 79.

            Wydana praca jest ważną pozycją literatury technicznej dotyczącej konstrukcji żelbetowych, obecnie obliczanych i projektowanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1992 (Eurokodu 2). Jej autorem jest prof. dr hab. inż. Michał Knauff, wieloletni doświadczony  pracownika naukowy Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Książka, wraz z pracą prof. Włodzimierza Starosolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” (wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN), stanowi kompleksowe, aktualne dzieło poświęcone obliczaniu i projektowaniu konstrukcji żelbetowych. W omawianej książce podano podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według PN-EN-1-1 pt. „Reguły ogólne i reguły dla budynków”, z uwzględnieniem przepisów innych norm związanych. Treść książki podzielono na 18 rozdziałów.

Czytaj więcej...

DUBINA D., UNGUREANU V., LANDOLFO R.: Design of cold-formed steel structures. Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-3 – Design of Cold-formed Steel  Structures (Projektowanie konstrukcji stalowych z elementów profilowanych na zimno: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-3 – Projektowanie konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno). Ernst & Sohn (a Wiley Company) 2012, 654 stron tekstu podstawowego, w tym 351 rysunków, 84 tablic, 26 schematów blokowych oraz wykaz piśmiennictwa (241 pozycji).

Poradnik jest piątym z zaplanowanych w serii „Poradniki Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych projektowania wg Eurokodów”. Zgodnie z przyjętą zasadą dotyczącą  tej serii, zamieszczono podstawy teoretyczne oraz zasady wymiarowania elementów i połączeń, a także przykłady liczbowe.

Czytaj więcej...

KUCHARCZUK W., LABOCHA S.: Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2012, stron 480.

Nowa książka rzeszowskiego wydawnictwa PWT z serii „Biblioteka projektanta” jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania hal stalowych, zwłaszcza przemysłowych i magazynowych, z uwzględnieniem stanu wiedzy oraz wymagań norm europejskich i ich krajowych odpowiedników PN-EN. Książka autorstwa doświadczonych projektantów i nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, odpowiada potrzebom studentów i dyplomantów kierunku budownictwo, może być także przydatna projektantom konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

SIEBERT G., MANIATIS I.: Tragende Bauteile aus Glas • Grundlagen, Konstruktion, Bemessung, Beispiele (Budowlane elementy nośne ze szkła • Podstawy, konstrukcja, wymiarowanie, przykłady). Ernst & Sohn, Berlin 2012. Stron XV+313, rysunków 119, tablic 65, pozycji piśmiennictwa 257. Cena 55,- euro.

Recenzowana tu książka, opublikowana przez Wydawnictwo Ernst & Sohn w roku 2012, jest już drugim podręcznikiem poświęconym budownictwu ze szkła; pierwszym była książka pt. „Glasbau”, omówiona w zeszycie 7/2012 „Inżynierii i Budownictwa”. Świadczy to o zwiększającym się obecnie zapotrzebowaniu na literaturę dotyczącą projektowania, wykonawstwa i utrzymania budowli zawierających szkło osłonowe i nośne.

Czytaj więcej...

MICHALAK H., PYRAK S.: Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie. Redaktor: mgr inż. Janusz Panas. Arkady, Warszawa 2013, stron 464.

Książka została opublikowana w styczniu 2013 r. Ujęto w niej w sposób kompleksowy problematykę związaną z projektowaniem, realizacją i użytkowaniem budynków jednorodzinnych. Przedstawiono ogólne warunki formalne związanie z przygotowaniem inwestycji. Określono rodzaje i wartości obciążeń stałych i zmiennych przyjmowanych w projektowaniu. Omówiono różne rozwiązania materiałowe i układy konstrukcyjne budynków. Naświetlono problematykę posadowienia budynków jednorodzinnych, konstruowania i wymiarowania ścian nośnych, konstruowania ścian osłonowych i działowych, wyboru rozwiązań i projektowania stropów, dachów i stropodachów oraz schodów i pochylni.

Czytaj więcej...


GÓRZYŃSKI J.: Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, stron 438, format 16 × 23 cm.

Nowy podręcznik akademicki Politechniki Warszawskiej dotyczy ważnych i aktualnych problemów zbyt dużej energochłonności budownictwa i gospodarki komunalnej, zwłaszcza w odniesieniu do istniejących obiektów budowlanych, oraz poszukiwania możliwości i sposobów zmniejszenia zużycia energii.

 

Czytaj więcej...


DENCZEW S.: Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2012, stron 293, rysunków 122, tablic 58, pozycji piśmiennictwa 322, w tym 88 pozycji wykazu stron internetowych i katalogów.

Treść pracy dotyczy niżej omówionej problematyki.

 W części pt. „Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę w przepisach prawnych” (siedem rozdziałów) omówiono gospodarcze znaczenie wody oraz jej znaczenie jako istotnego środka gaśniczego. Przedstawiono podstawowe akty prawne z omawianego zakresu, w tym przepisy europejskie i międzynarodowe oraz polskie, a także ważniejsze pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podano też wiadomości na temat zadań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, w tym pożarów lasów, oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w obiektach budowlanych.

Czytaj więcej...

 MARCHWIŃSKI J., ZIELONKO-JUNG K.: Współczesna architektura proekologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. Stron 208, rysunków, schematów i fotografii 109, tablic 9.

Książka składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, zakończenia i bibliografii.

 Wprowadzenie zawiera genezę nurtów ekologicznych i zainteresowań problematyką zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w ujęciu chronologicznym inicjatywy ONZ i ustalenia kluczowych międzynarodowych konferencji naukowych dotyczące ochrony środowiska naturalnego, poszanowania energii, kierunków rozwoju ludzkości oraz polityki harmonijnego wzrostu.

 

Czytaj więcej...

STIGLAT K.: Bauingenieur? Bauingenieur! (Inżynier budownictwa? Inżynier budownictwa!). Ernst & Sohn, Berlin 2012. Stron 120, rysunków 57, tablica 1, pozycji piśmiennictwa 28.

Książka jest autorskim zbiorem rozpraw, przemówień i esejów znanego i zasłużonego w Niemczech inżyniera, rzeczoznawcy i praktyka budownictwa, a także animatora nauki i filozofii w tej dziedzinie. Autor napisał też kilka cennych podręczników i był długoletnim redaktorem naczelnym (1975-1998) uznanego pisma fachowego „Beton- und Stahlbetonbau”. Jest również inicjatorem nagród w dziedzinie inżynierii budownictwa, przyznawanych od przeszło dwudziestu lat przez wydawnictwo Ernst & Sohn.

Czytaj więcej...


CZAPSKI M., NIEMIERKO A., RYMSZA J.: Warszawskie przeprawy mostowe przez Wisłę w ujęciu historycznym. Redaktor naukowy prof. Bolesław Orłowski.Fundacja Rozwoju Nauki w Zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, Warszawa 2012, stron 280.

            Praca obejmuje okres od budowy mostu Kierbedzia w drugiej połowie XIX wieku do czasów współczesnych, przy czym ostatnią z prezentowanych przepraw mostowych jest most Siekierkowski. Nie ujęto mostu Północnego, którego budowa w trakcie pisania książki nie była zakończona.

   

Czytaj więcej...


GIERA M.: Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów.
Oficyna Wydawnicza Polcen Sp. z o.o., Warszawa 2012, stron 205.

Praca stanowi poradnik dotyczący ważnego zagadnienia inżynierskiego. Przy tytule Autor przytoczył słowa Adama Mickiewicza: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami, skłaniające do refleksji.Czytaj więcej...