Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

                     

Redakcja „Inżynieria i Budownictwo” na łamach wydawanego czasopisma od wielu lat publikuje informacje oraz recenzje o nowych książkach i innych publikacjach, zarówno wydawców polskich, jak i zagranicznych, którzy nadsyłają do redakcji egzemplarze recenzyjne swoich publikacji z dziedziny szeroko rozumianego budownictwa.

W roku 2016 redakcja przyjęła obowiązki patrona medialnego publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN. Niżej zamieszczamy informacje dotyczące nowo wydanych książek tego Wydawcy z dziedziny budownictwa.

Czytaj więcej...

KASPER R., PIEPLOW K., FELDMANN M.: Beispiele zur Bemessung von Glasbauteilen nach DIN 18008 (Przykłady wymiarowania elementów szklanych według DIN 18008). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron XIII+199, rysunków 48, pozycji piśmiennictwa 25. Cena 55,- euro.

Po niedawnym wprowadzeniu w Niemczech normy DIN 18008 „Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln” („Szkło w budownictwie – Przepisy wymiarowania i konstruowania”) powstało zapotrzebowanie na odpowiednie wskazówki i przykłady liczbowe. Dlatego została wydana książka mająca na celu swobodne poruszanie się użytkownika w przepisach z tego zakresu.

 

Czytaj więcej...

STAROSOLSKI W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom V. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. Stron 885, format B5.

Znana w środowisku budowlanym książka (podręcznik) autorstwa prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe” miała dotychczas 12 wydań. W roku 2011 została rozpoczęta kolejna 13. edycja dzieła, tym razem w postaci kilku odrębnych tomów. Tomy I i II zostały opublikowane w roku 2011, tomy III i IV w roku 2012, a tom V w roku 2016. Trzeba nadmienić, że w roku 2017 ma być wydany tom VI dzieła, poświęcony konstrukcjom halowym, zabezpieczaniu przed katastrofami postępującymi oraz polskim rozwiązaniom prefabrykowanych systemów ścianowych  i szkieletowych. W nowym wydaniu dzieło jest znacznie rozszerzone i uzupełnione.

Czytaj więcej...


KUHLMANN U. (red.): Stahlbau Kalender 2016 (Kalendarz Budownictwa Stalowego 2016). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron X+806+A17, rysunków 534, tablic 216, pozycji piśmiennictwa 955. Cena 144 euro.

Kalendarz dotyczy głównie Eurokodu 3 i powiązanej problematyki materiałów konstrukcyjnych oraz zrównoważonego rozwoju. Tematem specjalnym jest aluminium i konstrukcje aluminiowe według Eurokodu 9. Dzieło zawiera słowo wstępne, wykaz autorów i wydawców, dwanaście rozdziałów i indeks rzeczowy.

Czytaj więcej...

 

WELLER B., TASCHE S. (red.): Glasbau 2016 (Budownictwo ze szkła). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron IX+433, rysunków 273, tablic 36, pozycji piśmiennictwa 296. Cena 39,90 euro.

 W budownictwie coraz częściej są stosowane elementy i całe konstrukcje ze szkła. Jest to konsekwencją współczesnych trendów w architekturze, a możliwe – wskutek wielkiego postępu w dziedzinie technologii i wykonawstwa, a także dzięki nowym osiągnięciom badawczym.

 

Czytaj więcej...

GOSOWSKI B.: Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych. Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015, stron 256.

 Cienkościenne kształtowniki metalowe o przekroju otwartym, także lekkie elementy budowlane wykorzystujące blachy profilowane na zimno, są coraz szerzej stosowane w różnych dziedzinach budownictwa, zwłaszcza w lekkiej obudowie. Nowa książka prof. dr. hab. inż. Bronisława Gosowskiego z Politechniki Wrocławskiej dotyczy właśnie wymienionych elementów cienkościennych konstrukcji metalowych. Książka ma charakter monografii naukowej skierowanej na potrzeby projektowania niektórych elementów nośnych lekkiej obudowy.

  

Czytaj więcej...

BIEGUS A., POGORZELSKI A., RUNKIEWICZ L., SIECZKOWSKI J., TOMANA A.: Vademecum projektanta. Tom 1 – Podstawy projektowania konstrukcji  budowlanych. Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o., Warszawa 2016.  

Wydawca przewiduje wydanie kilkutomowego dzieła pt. „Vademecum projektanta”. Mo ono zawierać podstawowe informacje i materiały pomocnicze związane z praktycznym stosowaniem tzw. eurokodów.

Wydano tom pierwszy tego „Vademecum”, zatytułowany „Podstawy projektowania konstrukcji  budowlanych”. Tom ten zawiera 6 rozdziałów.

 

Czytaj więcej...

 

 GIERA M.: Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane. Część 1. Poradnik z kluczem. Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. POLCEN Spółka z o.o., Warszawa 2016, stron 556.

Jest to już 13. wydanie pracy. Autorem wydań 1–9 jest Janusz Wojciech Wojnarowski, a wydań 10–13 mgr inż. Mirosław Giera.

  

Czytaj więcej...

GWÓŹDŹ M., SUCHODOŁA M.: Obliczenia konstrukcji aluminiowych według EUROKODU 9. . Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, stron 148.

Nowa książka Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej jest logicznym i dydaktycznym uzupełnieniem monografii prof. dra hab. inż. Mariana Gwoździa pt. „Konstrukcje aluminiowe. Projektowanie według Eurokodu 9”, wydanej w 2014 roku. W recenzji tej monografii opublikowanej w zeszycie nr 1/2015 „Inżynierii i Budownictwa”, postulowano pilne uzupełnienie i rozszerzenie treści o przykłady obliczeniowe. Z uznaniem należy więc przyjąć realizację tego postulatu w formie omawianej książki, wypełniającej lukę wydawniczą w polskim piśmiennictwie naukowo-technicznym.

Czytaj więcej...

 

PAMIĘTNIK USTROŃSKI – Ustroń, Śląsk Cieszyński, dziedzictwo kulturowe, współczesność. Tom 18. Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2015, stron 289.

            Wydawcą serii wydawniczej „Pamiętnik Ustroński” jest Towarzystwo Miłośników Ustronia. Seria jest wydawana od roku 1988. W opublikowanym tomie 18. zaprezentowano wiele interesujących opracowań.

  

Czytaj więcej...

 TURKOWSKI P., SULIK P.: Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015, stron 152.

Praca autorstwa mgr. inż. Piotra Turkowskiego i dr. inż. Pawła Sulika została opublikowana w serii wydawniczej ITB pt. „Projektowanie według eurokodów”. Jest to kolejna wydana praca tej serii. Praca ta dotyczy elementów konstrukcji stalowych projektowanych z uwzględnieniem oddziaływania wyjątkowego pożaru standardowego określonego norma PN-EN 1991-1-2. Podstawę opracowania poradnika stanowią normy PN-EN 1993-1-2, PN-EN 1991-1-2, PN-EN 13381-4, PN-EN 1381-8 i inne.

 

Czytaj więcej...

 VIET YUE N., REICHEL M., FISCHER M.: Berechnung und Bemessung von Betonbrücken (Obliczanie i wymiarowanie mostów betonowych). Ernst & Sohn, Berlin 2015. Stron X + 435, rysunków 343, tablic 102, pozycji piśmiennictwa 70. Cena 89,- euro.

Efektywne projektowanie mostów z betonu – zbrojonego i sprężonego – staje się dziś dość skomplikowane, bo znacznie zwiększyła się  liczba norm i przepisów, które trzeba tu uwzględniać. Do tego dochodzi potrzeba odniesienia się do metody stanów granicznych – w mostach ciągle jeszcze będącej w pewnej mierze in statu nascendi. Dlatego też pojawienie się podręcznika, gdzie wszystkie te sprawy naświetlono na konkretnym przykładzie praktycznym pięcioprzęsłowej belki ciągłej opartej na wysokich słupach (przejście nad doliną) należy uznać za cenne.

Czytaj więcej...

 

Powszechne standardy kosztorysowania. Zasady i procedury wyceny obiektów i robót budowlanych. PZITB Komitet Ekonomiki Budownictwa. Wydawca: Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB, Warszawa 2015, stron 154.

            Autorami pracy są: dr inż. Olgierd Sielewicz i dr inż. Janusz Traczyk, we współpracy z rzeczoznawcami kosztorysowymi Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa i członkami Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB. Praca zawiera zbiór kanonów, wzorców oraz schematów, które powinny być przestrzegane w procesie wyceny i kosztorysowania.

Czytaj więcej...

 

 

STRATEGIA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH BUDOWNICTWA. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Lecha Czarneckiego. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015, stron 164.

 

Czytaj więcej...

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN wydaje serię opracowań (w formacie B6) pt. „Z prawem co dnia”. Ich adresatami są w szczególności inwestorzy, projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów i robót, deweloperzy, administratorzy i zarządcy obiektów budowlanych. Dotychczas wydano 7 prac w wymienionej serii (format B5).

W styczniu 2016 r. opublikowano nowe, ósme wydanie pracy pt.Prawo budowlane – przepisy z komentarzem; stan prawny na dzień 7 stycznia 2016 r.” (autor: mgr Rafał Wąchocki).

 

Czytaj więcej...

 

AL-KHAFAJI T., ZOBEL H.: Mosty ruchome. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, stron 275.

Nowa książka zespołu autorskiego dr Thakaa Alkhafaji i prof. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej ma charakter monografii, ale również podręcznika i albumu. Dotyczy ruchomych obiektów mostowych, ich historii, specyfiki projektowania, budowy i eksploatacji. Książka wypełnia istniejącą lukę w polskim piśmiennictwie mostowym w zakresie współczesnych obiektów o przęsłach ruchomych. Przedstawiono większość interesujących mostów ruchomych, jakie powstały w Polsce i na świecie w ostatnich dekadach.

Czytaj więcej...

WELLER B., TASCHE S. (red.): Glasbau 2015 (Budownictwo ze szkła 2015). Ernst & Sohn, Berlin 2015. Stron IX+471, rysunków 332, tablic 28, pozycji piśmiennictwa 205. Cena 39,90 euro.

Kolejna monografia z serii „Glasbau”, pod redakcją zasłużonych autorów z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, przynosi najnowsze informacje z dziedziny teorii i praktyki zastosowań szkła w budownictwie i architekturze. Prawie czterdzieści fachowych opracowań daje dobry pogląd na aktualny stan wiedzy w budownictwie ze szkła, a w szczególności – w kształtowaniu nowoczesnych fasad ze szkła i stali. W dobie zmagań o oszczędność energii położono tu specjalny nacisk na energetyczną efektywność budowli. Całą tematykę dostosowano też do obecnych wymagań niemieckich przepisów normowych „DIN 18008 – Szkło w budownictwie”, co pośrednio jest też w zgodzie z ustaleniami europejskimi.

Czytaj więcej...

DYLLA A.:Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Wydanie I. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, stron 545.

Książka składa się z wykazu ważniejszych oznaczeń, przedmowy, 14 rozdziałów i wykazu literatury (54 pozycje oraz 31 norm). Tematycznie jest podzielona na dwie części, pierwszą charakteryzującą procesy wymiany ciepła i drugą – badania stanu zawilgocenia przegród i złączy budowlanych.

W książce przedstawiono w sposób ogólny podstawowe zasady kształtowania struktury termoizolacyjnej budynków i najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. Omówiono wymagania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj więcej...

KAMMMEYER H.-U. (red.): Ingenieurbaukunst 2016 – made in Germany (Sztuka inżynierii – zrobiono w Niemczech). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron 192, rysunków 221, poz. piśmiennictwa 70 (tylko w siedmiu pracach). Cena 39,90 euro.

Wydane niedawno doroczne dzieło Niemieckiej Izby Budownictwa (Bundesingenieurkammer), przy poparciu szczebla ministerialnego (Bundesministerium für – Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit), jest księgą bardzo interesującą, bo – podkreślając współczesne trendy w architekturze i inżynierii budownictwa – prezentuje ich odpowiedniki zrealizowane przy istotnym, lecz częściowym udziale przedstawicieli niemieckiej nauki, techniki i technologii budownictwa.

 

Czytaj więcej...

BILISZCZUK J.: Mosty łukowe w Polsce – historia, współczesność, przyszłość. Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej.Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015, stron 112.

            Praca została opublikowana jako ósmy tom serii wydawniczej zainicjowanej rzez Zakład Mostów (od roku 2014 Katedra Mostów i Kolei) Politechniki Wrocławskiej, mający już siedemdziesięcioletnią historię. Seria jest adresowana do inżynierów, pracowników naukowych i studentów. Radę Programową stanowią profesorowie: Jan Bień, Jan Biliszczuk, Jan Kmita (zmarł 10 grudnia 2015 r.), Czesław Machelski.

 

Czytaj więcej...