Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

 

BARYŁKA A., BARYŁKA J.: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem. Wydanie 2. Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2016. Stron 584, format B5.  

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej przepisów prawa z zakresu budownictwa, wykorzystywanych w szczególności w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Czytaj więcej...

 

70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej. Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Jadwigi Fangrat. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015, stron 164.

            Praca została przygotowana w związku z jubileuszem 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Została wydana w serii ITB „Prace Naukowe. Monografie”.

 

Czytaj więcej...

Ekologia w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Leonarda Runkiewicza i Tomasza Błaszczyńskiego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2014, stron 373.

 Dość obszerna książka pod ogólnym tytułem „Ekologia w budownictwie” dotyczy wielu różnych, dość szczegółowych zagadnień mieszczących się w problematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii budownictwa, w tym certyfikacji ekologicznej, wpływu środowiska na obiekty budowlane, czy wpływu obiektów budowlanych na ludzi i środowisko. Książka składa się z przedmowy, pięciu rozdziałów oraz spisu 40 nazwisk autorów i współautorów poszczególnych podrozdziałów. Każdy rozdział zawiera od 5 do 7 krótkich podrozdziałów objętości od 10 do 13 stron. Autorami bądź współautorami podrozdziałów są specjaliści z różnych dziedzin polskiej nauki i techniki.

Czytaj więcej...

GERYŁO R.: Nowoczesny standard energetyczny budynków. Poradnik.Stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. POLCEN Spółka z o.o., Warszawa 2015, stron 246.

            Poradnik dotyczy aktualnej i ważnej problematyki oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. W książce omówiono wymagania energetyczne stawiane obecnie nowym i przebudowywanym budynkom. Wymagania te wynikają z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz z aktualnych norm i przepisów prawnych. Trzeba nadmienić, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne zaostrzenie tych wymagań, co ogólnie wiąże się z koniecznością ograniczenia wykorzystania energii.

 

Czytaj więcej...

Opracowania zawierające „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” są przez Instytut Techniki Budowlanej wydawane od 2003 r., początkowo w ramach serii wydawniczej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”, a obecnie w odrębnej serii WTWiORB. Poszczególne zeszyty zawierające wymienione „Warunki” są ujęte w grupach (częściach) tematycznych: A. Roboty ziemne i konstrukcyjne (dotychczas opublikowano 10 zeszytów); B. Roboty wykończeniowe(15 zeszytów); C. Zabezpieczenia i izolacje(10 zeszytów); D. Roboty instalacyjne elektryczne (4 zeszyty); E. Roboty instalacyjne sanitarne(6 zeszytów). Niżej podano informację dotyczącą ostatnio wydanych  zeszytów (zeszytu 3  części A i zeszytu 7 części B).

Czytaj więcej...

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych – budynek ze stropami płytowo-żebrowymi. Zeszyt 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, stron 86.

            W ostatnich latach Wydawnictwo Naukowe PWN opublikowało kilka prac poświęconych obliczaniu i projektowaniu konstrukcji żelbetowych według nowych norm, w tym normy PN-EN 1992-1-1. Jest to w szczególności praca autorstwa prof. Włodzimierza Starosolskiego  pt. „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych”, która w kolejnym wydaniu ma składać się z 5 tomów (dotychczas wydano cztery) oraz praca autorstwa prof. Michała Knauffa pt . „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” (wydanie w roku 2012).

Czytaj więcej...

URBAN T.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, stron 197.

            Problematyka wzmacniania konstrukcji jest bardzo ważna w działalności inżynierskiej. Konieczność podejmowania tej problematyki jest zazwyczaj wynikiem wykonanej diagnostyki konstrukcji, podejmowanej jako diagnostyka okresowa związana m.in. z wykonywaniem przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, diagnostyka doraźna przeprowadzana po stwierdzeniu uszkodzeń konstrukcji bądź jej elementów lub innych nieprawidłowości, a także jako diagnostyka docelowa, najczęściej związana z oceną możliwości i warunków przeprowadzania planowanych zmian lub modernizacji konstrukcyjno-budowlanych, rozbudowy, nadbudowy oraz zmian technologicznych w obiekcie budowlanym (w tym zwiększania obciążeń użytkowych).  

Czytaj więcej...

 
BŁASZCZYŃSKI T. i inni: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2014, stron 443.

 Dach stanowi ważną część każdego budynku i to nie tylko jako element jego ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, ale także jako elementy architektury i konstrukcji obiektu, zapewniające wymaganą trwałość oraz właściwe warunki użytkowania i eksploatacji budynku. Wdrażane współcześnie problemy zrównoważonego rozwoju i ekologii budownictwa narzucają nowe wymagania obiektom budowlanym, także dachom budynków, ale traktowanym jako całość.

Czytaj więcej...

SZUDROWICZ B., TOMCZYK P.: Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. Instrukcja. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015, stron 185.

            Praca autorstwa prof. Barbary Szudrowicz i mgr. inż. Pawła Tomczyka została opublikowana w serii wydawniczej „Instrukcje Wytyczne Poradniki”. Omawiana instrukcja uaktualnia częściowo instrukcję 448/2009 Instytutu Techniki Budowlanej”. W opracowaniu podano zasady korzystania z danych dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego.

Czytaj więcej...

GODLEWSKI T., SZCZEPAŃSKI T.: Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych. Poradnik. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015, stron 81.

            Praca autorstwa dr. inż. Tomasza Godlewskiego i dr. Tomasza Szczepańskiego została opublikowana w serii wydawniczej „Instrukcje Wytyczne Poradniki”. Omawiany poradnik  (nr 494/2015) zawiera przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określenia charakterystyk sztywności gruntów. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące geofizycznych metod badań polowych oraz laboratoryjnych. Opis tych metod zawiera m.in. sposób wykonywania badań oraz podstawy interpretacji danych pomiarowych. Podano przykładowe wyniki wybranych oznaczeń parametrów sztywności (modułu ścinania) różnych rodzajów gruntów, uzyskanych różnymi metodami.    

Czytaj więcej...

 

BERGMEISTER K., FINGERLOOS F., WÖRNER J.-D.: BetonKalender 2015. Bauen im Bestand – Brücken (Kalendarz Betonu 2015. Budownictwo istniejące – Mosty). Ernst & Sohn, Berlin 2015. Stron XLII+XIX+1162+14+23 = 1260, rys. 912, tabl. 209, pozycji piśmiennictwa 1443. Cena 174 euro.

 

Czytaj więcej...

 

ŚWIDERSKA G.: Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie. Poradnik praktyczny. Wydanie 3. Oficyna Wydawnicza POLCEN Spółka z o.o., Warszawa 2015, stron 323.

            Jest to trzecie wydanie pracy (w tym wydaniu zmieniono jej tytuł). W treści uwzględniono najnowsze zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Czytaj więcej...

KAWULOK M.: Szkody górnicze w budownictwie. Wydanie II zmienione i rozszerzone. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015, stron 340.

Treść monografii została podzielona na 11 rozdziałów. W każdym z nich zamieszczono bibliografię. Wydanie II uzupełniono o problematykę związaną z wdrożeniem eurokodów do budownictwa na terenach szkód górniczych oraz nowymi  przykładami zaistniałych szkód górniczych.

Czytaj więcej...

 DROBIEC Ł., JASIŃSKI R., PIEKARCZYK A.: Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. Stron 900.

            Książka stanowi tom drugi monografii dotyczącej konstrukcji murowych, przewidzianej jako dzieło trzytomowe. Autorzy dzieła – jak można ocenić – założyli, że w sposób kompleksowy przedstawią stan wiedzy dotyczącej konstrukcji murowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z projektowaniem tych konstrukcji. według Eurokodu 6 (norm PN-EN 1996, część 1-1; 1-2; 2 i 3) oraz norm związanych.  

 

Czytaj więcej...

ZILCH K., NIEDERMEIER R., FINCKH W.: Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded  Reinforcement (Wzmacnianie konstrukcji betonowych za pomocą zbrojenia przyklejanego). Ernst & Sohn, Berlin 2014. Stron X+148, rys. 41, tabl. 15, pozycji piśmiennictwa 146. Cena 49,90 euro.

 Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych ma dziś wielkie znaczenie, zwłaszcza w przypadku obiektów istniejących, niekiedy mających duże znaczenie historyczne. Stosuje się je też coraz częściej w naprawach mostów. Omawiana w książce technologia wzmacniania polega na umocowaniu za pomocą kleju dodatkowego zbrojenia na wzmacnianych elementach lub w ich wnętrzu.

 

Czytaj więcej...

PISARCZYK S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydanie drugie,  poprawione i uaktualnione. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, stron 375.

  Treść książki składa się  z przedmowy i 20 rozdziałów. W rozdziale 1 zdefiniowano podstawowe pojęciadotyczące gruntoznawstwa inżynierskiego. Rozdział 2 zawiera ogólne informacje na temat budowy skorupy ziemskiej, procesów geologicznych wpływających na ukształtowanie skał i gruntów, klasyfikację i ogólną charakterystykę skał z uwagi na sposób ich powstania, zaburzeń tektonicznych, a także zjawisk krasowych i procesów wietrzenia skał.

 

Czytaj więcej...

HÄUSSLER-COMBE U.: Computational Methods for Reinforced Concrete Structures (Metody komputerowe w przypadku konstrukcji z betonu zbrojonego). Ernst & Sohn, Berlin 2015. Stron XV+338, rys. 116, tabl. 4, pozycji piśmiennictwa 99. Cena 59,90 euro.

W książce omówiono problematykę zastosowania metod numerycznych w obliczaniu konstrukcji żelbetowych. Zawiera wiadomości dotyczące różnych metod numerycznych, głównie metody elementów skończonych. Ich podstawą jest wierny opis właściwości materiałów składowych konstrukcji żelbetowych i ich pracy jako integralnej całości. Rozważono to w różnych klasycznych modelach konstrukcyjnych, takich jak pręty, belki, modele rozporowo-cięgnowe (kratownice), tarcze, płyty i powłoki – także w warunkach wstępnego sprężenia, pęknięć, nieliniowych relacji naprężenia ÷ odkształcenie, pełzanie, skurcz i zmian temperatury.

Czytaj więcej...

 

DUJMOVIĆ D., ANDROIĆ B., LUKAČEVIĆ I.: Composite Structures according to Eurocode 4 (Konstrukcje zespolone według Eurokodu 4). Ernst&Sohn, Berlin 2015. Stron XXXIII+890, rys. 406, tabl. 17, pozycji piśmiennictwa 53. Cena 89,00 euro.

Książka zawiera dużą liczbę praktycznych przykładów, dotyczących konstrukcji zespolonych: belek, słupów, płyt i pomostów jezdni w mostach.  Przedstawia  rozważania dotyczące ustaleń Eurokodu 4, przyczyniając się w ten sposób do ułatwienia wykonywania obliczeniowych analiz konstrukcji zespolonych.

Czytaj więcej...

 

KORZENIEWSKI W., KORZENIEWSKI R.: Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o., Warszawa 2014, stron 578.   

Oficyna Wydawnicza POLCEN opublikowała kolejne, już 10.  zaktualizowane i rozszerzone wydanie znanego w środowisku budowlanym poradnika dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do tego wydania został włączony dodatek specjalistyczny pt. „Efektywność energetyczna w budownictwie”.

 

Czytaj więcej...

BRÓDKA J., KOZŁOWSKI A.,  LIGOCKI I., ŁAGUNA J., ŚLĘCZKA L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych, tom 2, wydanie II poprawione i uzupełnione. Praca zbiorowa pod redakcją J. Bródki i A. Kozłowskiego. Polskie Wydawnictwo Techniczne, 2015. Stron 802, cena 139,65 zł  (w tym VAT).

Drugi tom tego obszernego dzieła, dotyczącego zagadnień projektowania i zapewnienia bezpieczeństwa połączeń i węzłów współczesnych konstrukcji stalowych, z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy, aktualnych wymagań norm europejskich oraz ich krajowych odpowiedników, jest logiczną i merytoryczną kontynuacją treści pierwszego tomu książki. Recenzja poprzedniego wydania drugiego tomu książki  z 2010 r. była opublikowana w zeszycie 4/2011, natomiast recenzja II wydania  pierwszego tomu książki  z 2013 r. – w zeszycie 4/2013 „Inżynierii i Budownictwa”.

Czytaj więcej...