Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

 

GARWACKA-PIÓRKOWSKA S., CIOS I.: Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, stron 199.

 W pracy przedstawiono zasady projektowana fundamentów bezpośrednich (stopy, ławy fundamentowe) i konstrukcji oporowych. Zamieszczono przykłady obliczeń. Pracę podzielono na jedenaście rozdziałów.

 

Czytaj więcej...

 

fib Model Code for Concrete Structures 2010  (Modelowa  norma konstrukcji z betonu,  fib 2010), Ernst & Sohn, stron XXXI + 402, format A4.

Modelowa norma Międzynarodowego Stowarzyszenia Betonu (Federation internationale du béton – fib) została opracowana przez liczną grupę autorów i ich współpracowników (członków komisji fib) pod przewodnictwem J. Walravena. Norma składa się z części wstępnej i dziesięciu rozdziałów.

Czytaj więcej...

BIEGUS A.: Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, stron 130.

 Nowa książka prof. Antoniego Biegusa z Politechniki Wrocławskiej, o charakterze monografii naukowej, ale i podręcznika akademickiego, dotyczy ważnych zagadnień współczesnego projektowania konstrukcji budowlanych, zgodnie z zasadami i wymaganiami Eurokodów. Książka wypełnia pewną lukę w polskim piśmiennictwie, koncentrując treść na zagadnieniach oceny bezpieczeństwa i podstaw projektowania konstrukcji według PN-EN 1990 oraz problemach identyfikacji głównych obciążeń i oddziaływań na konstrukcje budowlane w ujęciu PN-EN 1991. Taki zakres tematyczny książki odpowiada również potrzebom dydaktycznym w takich nowych przedmiotach studiów inżynierskich, które stanowią wprowadzenie do projektowania konstrukcji według Eurokodów, w tym konstrukcji aluminiowych, drewnianych, murowych, stalowych, żelbetowych i zespolonych stalowo-betonowych.

Czytaj więcej...

GWÓŹDŹ M.: Konstrukcje aluminiowe. Projektowanie według Eurokodu 9. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2014, stron 318.

 Nowa, oczekiwana monografia naukowa wydana przez Politechnikę Krakowską jest w całości poświęcona problematyce projektowania i bezpieczeństwa współczesnych konstrukcji aluminiowych oraz połączeń elementów i wyrobów ze stopów aluminium, z uwzględnieniem wymagań i zaleceń aktualnych norm. Dotyczy to głównie części 1-1 Eurokodu 9 z roku 2011, czyli PN-EN 1991-1-1. Eurokod 9. Projektowania konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne. Treść książki odnosi się także do pozostałych części Eurokodu 9, do normy podstawowej PN-EN 1990, do PN-EN 1090 w zakresie wykonania konstrukcji aluminiowych, do norm materiałowych PN-EN 572 i innych.

Czytaj więcej...

STAHLBAU KALENDER 2014. 16. Jahrgang (Konstrukcje stalowe – Kalendarz 2014. Rocznik 16). Ernst und Sohn. Berlin 2014, Strn XII + 792 +A20.

 Kolejna, szesnasta edycja znanego niemieckiego kalendarza – poradnika budowlanego, poświęconego w całości konstrukcjom stalowym, jest bardzo obszerną pracą zbiorową pod redakcją prof. dra inż. Ulrika Kuhlmanna. Każdy rocznik tego Kalendarza zawiera uaktualnioną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie. Niektóre tomy (roczniki) są zdominowane główną tematyką, np. w roczniku 14. z roku 2012 były to mosty stalowe według Eurokodu 3. Podtytuł omawianego rocznika, umieszczony na okładce książki, informuje, że dominującą tematyką książki, obok podstawowej normy do projektowania konstrukcji stalowych, są oddziaływania wyjątkowe.

Czytaj więcej...


RAWSKA-SKOTNICZNY A.: Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według eurokodów.
Wydanie drugie poprawione i uzupełnione.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. Stron 419.

            Pierwsze wydanie książki (stron 325) zostało opublikowane w roku 2013, a drugie (poprawione i uzupełnione, stron 419) w roku 2014. W nowym wydaniu zamieszczono dodatkowy rozdział 13, zawierający informacje dotyczące obciążeń według polskim norm z lat 1923-2010.

 

Czytaj więcej...

STAWISKI B.: Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. Wydawnictwo Polcen Sp. z o.o., Warszawa 2014. Stron 289, rysunków 231, tablic 6.

Treść pracy składa się z przedmowy, zacytowanych fragmentów recenzji wydawniczych, wprowadzenia, sześciu rozdziałów, podsumowania i zestawienia literatury.

W przedmowie Wydawca podał, że podstawowym celem książki jest ujęcie zagadnień remontów konstrukcji murowych oraz prawidłowej realizacji wzmocnień i napraw. Wydawc kieruje publikację do szerokiego grona odbiorców, w tym projektantów i wykonawców robót budowlanych, konserwatorów zabytków, zarządców obiektów budowlanych, inspektorów nadzoru itp. 

Czytaj więcej...

RAK A.: Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014, stron 192, rys. 47, tab. 31, poz. bibl. 89.

 Książka obejmuje swoim zakresem problematykę przygotowania i realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień środowiskowych uwarunkowań tego procesu. W książce można wyróżnić trzy części. W pierwszej części przedstawiono uwarunkowania działalności inwestora i projektanta oraz procedury prowadzenia różnych działań w procesie przygotowania inwestycji budowlanej. Druga, zasadnicza część książki, jest poświęcona zagadnieniom oddziaływania inwestycji na środowisko, opracowaniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz planowaniu zarządzania środowiskiem. W trzeciej części Autor przedstawia przykłady z praktyki budowlanej w kontekście wpływu uwarunkowań środowiskowych na rozwiązania projektowe i realizację budowy.

Czytaj więcej...

LEWANDOWSKI R.: Redukcja drgań konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, stron 322.

Nowa książka PWN z zakresu dynamiki budowli jest poświęcona ważnym zagadnieniom redukcji drgań konstrukcji budowlanych za pośrednictwem zainstalowanych tłumików drgań i niektórych innych systemów redukcji drgań. Metody redukcji drgań, rozwijane intensywnie od wielu lat, są stosowane w projektowaniu i eksploatacji niektórych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich (budynki na terenach zagrożeń sejsmicznych, mosty, kładki dla pieszych, kominy przemysłowe, maszty, konstrukcje obciążone maszynami itp.). Zagadnienia analizy konstrukcji z tłumikami drgań i metody redukcji drgań są jednak nadal niedostatecznie znane i spopularyzowane w piśmiennictwie naukowym i naukowo-technicznym, zatem pojawienie się książki można traktować jako pożyteczne wypełnienie pewnej luki w polskim piśmiennictwie.

Czytaj więcej...

Staraniem Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie została wydana książka (472 strony) poświęcona budownictwu Podkarpacia, mająca charakter wspomnieniowy. Jest to praca zbiorowa pod kierunkiem Adama Jakubczaka – przewodniczącego tego Oddziału. Książka jest związana z okresem powojennym (lata 1945-2010), ale nawiązuje – jak napisał prof. Stanisław Kuś we „Wprowadzeniu” – do […] genialnej, dalekowzrocznej decyzji polskiego międzywojennego rządu z Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele – decyzji skierowania środków finansowych Państwa Polskiego w „widły Wisły i Sanu”,  jako strefy najbezpieczniejszej i najbardziej przyszłościowej. Dalej autor wprowadzenia nadmienił: […] można podkreślić, że z jednej strony budownictwo jako podstawowa dyscyplina działalności inżynierskiej wyzwala ludzkie zdolności, od umiejętności lokalnych, krajowych, aż do zdolności uznanych za granicą „od pługa po komputer”. Z drugiej strony jest to zarejestrowany w piśmie okres transformacji ustrojowej, który może być wykorzystany przez historyków i równocześnie być przedmiotem dumy tych ludzi, którzy w nim uczestniczyli, a związali się z Podkarpaciem, gdyż tu właśnie skoncentrowały się przyszłościowe, przemysłowe działania polskie.

Czytaj więcej...

Weller B., Tasche S. (red.): Glasbau 2014 (Budownictwo ze szkła 2014). Ernst & Sohn, Berlin 2014. Stron XI+354, rysunków 284, tablic 27, pozycji piśmiennictwa 186. Cena 39,90 euro.

 Tegoroczna, kolejna już monografia pt. „Glasbau 2014” zawiera wiele wartościowych prac, przygotowanych przez wybitnych specjalistów przedmiotu. Przedstawiono w niej aktualny stan techniki konstrukcji szklanych, przybliżając problematykę ich projektowania i wykonawstwa. W szczególności opisano wymiarowanie i konstruowanie nośnych elementów ze szkła – rządzone wymogami praktyki. Nadto, przeanalizowano sprawy optymalizacji otulin szklanych w budynkach, uwzględniając potrzeby w sanacji fasad podlegających historycznej ochronie. Całość spraw odniesiono do najświeższych wyników badań w zasłużonych instytucjach naukowych.

 

Czytaj więcej...

 

BILLINGTON D.P.: Der Turm und die Brücke. Die neue Kunst des Ingenieurbaus (Wieża i most. Nowa sztuka budowli inżynierskich). Ernst & Sohn, Berlin 2014. Stron 304.

 Książka została wydana jako tłumaczenie jej wydania anglojęzycznego z 1983 r. Tytuł oryginału: „The Tower and the Bridge”. Wstęp do wersji niemieckojęzycznej napisał Jörg Schlaich.

 

Czytaj więcej...

Fouad N.A. (red.): Bauphysik Kalender 2014 • Raumakustik und Schallschutz (Kalendarz fizyki budowli 2014 • Akustyka pomieszczeń i ochrona przed dźwiękami). Ernst & Sohn, Berlin 2014. Stron VI+790, rysunków 553, tablic 250, pozycji piśmiennictwa 952.

Wiodącą tematyką tegorocznego Kalendarza (14. kolejny rocznik) są problemy akustyczne w budownictwie. Kalendarz został opracowany (pod redakcją wieloletniego wydawcy) przez zespół 24 specjalistów z Niemiec jednego z Austrii (1) – rekrutujących się głównie z przemysłu i politechnik, ale też z towarzystw i fundacji naukowych.

 

Czytaj więcej...

 

Handbook of International Bridge Engineering (Międzynarodowy podręcznik inżynierii mostowej). Edited by Wai-Fak Chen and Lian Duan. Wydawnictwo CRC Press Taylor&Francis Group. London I New York 2014. Format 26×18 cm, 1376 stron, 1650 rysunków i fotografii.

Pomysł został zaczerpnięty z wydawnictw typu leksykon lub vademecum, a dotyczy inżynierii mostowej. Autorzy z 26 krajów świata zebrali i przedstawili najciekawsze konstrukcje z poszczególnych krajów. W ten sposób powstało kompendium na temat mostów. Autorzy poszczególnych rozdziałów omówili znaczące konstrukcje w ujęciu historycznym, aż do czasów współczesnych.

 

Czytaj więcej...

 ŚLĘCZKA L.: Kształtowanie i analiza wybranych węzłów ram stalowych poddanych oddziaływaniom zmiennym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2013, stron 212.

Omawiana książka ma charakter rozprawy naukowej, dotyczącej ważnych, chociaż mało znanych zagadnień projektowania węzłów podatnych ram stalowych obciążonych cyklicznie (np. oddziaływania sejsmiczne, parasejsmiczne i inne). Autorem książki jest dr inż. Lucjan Ślęczka z Katedry Konstrukcji Budowlanych politechniki Rzeszowskiej, który od wielu lat prowadzi badania doświadczalne i analizy obliczeniowe węzłów i połączeń obciążonych cyklicznie lub powtarzalnie.

 

Czytaj więcej...

 

MELLER M.: English through Civil Engineering. (Język angielski w inżynierii lądowej). Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2013, stron 131.

Omawiana książka to podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, który może być przeznaczony dla studentów kierunków budownictwa i inżynierii lądowej.

 

Czytaj więcej...

 

Oficyna Wydawnicza Polcen Sp. z o.o. opublikowała kolejne, już 10.  zaktualizowane i rozszerzone wydanie znanego w środowisku budowlanym poradnika „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania” według staniu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Poradnik zostałprzygotowany przez cenionego specjalistę mgr. inż. arch.  Władysława Korzeniewskiego we współpracy z mgr. inż. Rafałem Korzeniewskim, absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej.

 

Czytaj więcej...

FLAGA K.: Europejskie Wyprawy Mostowe XI-XIV. Wydanie: pierwsze. Wydawca: „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, 2013. Stron XXIV + 216.

„Wyprawy mostowe” są organizowane od 1991 r., z inspiracji i pod kierownictwem prof. Kazimierza Flagi, przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Ich celem było i jest poznanie wybitnych europejskich i światowych konstrukcji mostowych, interesujących z technicznego lub historycznego punktu widzenia. Uzyskaną w ten sposób wiedzę uczestnicy wypraw – łącznie kilkaset osób, w tym m.in. pracownicy naukowi i studenci, inżynierowie mostowcy i inżynierowie budownictwa pracujący w firmach projektowych i wykonawczych – wykorzystują później w nowo powstających polskich realizacjach mostowych. Oprócz części merytorycznej, tj. szkolenia w zakresie mostownictwa i zwiedzania obiektów mostowych, z każdą wyprawą jest związany program turystyczny. 

Czytaj więcej...

 

BRÓDKA J., BRONIEWICZ M.: Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Polskie Wydawnictwo Techniczne 2013, stron 704.

Nowa książka rzeszowskiego wydawnictwa PWT z serii „Podręcznik inżyniera” jest w  całości poświęcona zagadnieniom projektowania współczesnych konstrukcji stalowych i połączeń elementów konstrukcyjnych, z uwzględnieniem wymagań i zaleceń Eurokodów, głównie zbioru PN-EN 1993-1.

 

Czytaj więcej...

GRÜNBERG J., GÖHLMANN J.: Concrete structures for wind turbines (Konstrukcje z betonu pod turbiny wiatrowe). Ernst & Sohn, A Wiley Brand, 2013 r., stron 232.

Świat dzisiejszy jest konfrontowany z dwoma globalnymi zagrożeniami: efektem cieplarnianym, m.in. w wyniku zwiększającego się wykorzystywania paliw kopalnych oraz uzależnienia od wyczerpujących się zasobów tych paliw. Przewiduje się, że do połowy XXI w. nastąpi zwiększenie  zużycia energii o 100%, przy udziale odnawialnych źródeł energii wynoszącym 40% (wiatr, woda, bioenergia, słońce, geotermia). W najbliższych latach udział odnawialnych źródeł energii ma zwiększyć się do 15%, w tym 52% dotyczy energii wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe. Trzeba tu odnotować, że do roku 2012 wysokość siłowni wiatrowych dochodziła do 150 m, a wydajność do 5 MW. W zakresie wykorzystania źródeł odnawialnych w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia. Istnieje też potrzeba wzbogacenia wiedzy na temat siłowni wiatrowych. Omawiane dzieło jest przyczynkiem do spełnienia tej potrzeby.

Czytaj więcej...