Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

HOLST R., HOLST K.H.: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton • Entwurf, Konstruktion und Berechnung (Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego • Projekt, konstrukcja i obliczanie). Ernst & Sohn, Berlin 2014. Stron XIV+813, rysunków 652, tablic 100, pozycji piśmiennictwa 85. Cena 149,- euro.

Od roku 1984 jest to już 6. wydanie tego cenionego w Niemczech podręcznika w dziedzinie mostów betonowych. Zawiera on szeroki, uaktualniony przegląd tytułowej problematyki. Przedstawiono podstawy obliczania i projektowania mostów drogowych i kolejowych, opisano tego poszczególne elementy i objaśniono przynależne typowe procesy wykonawstwa. Sprawy wymiarowania i konstruowania podano wyczerpująco od strony teoretycznej i za pomocą licznych przykładów praktycznych.

 

Czytaj więcej...

 

CZECH M., SIELAMOWICZ I.: Stany sprężysto - plastyczne i nośność graniczna układów prętowych, zagadnienia teoretyczne z przykładami obliczeń. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2013, stron 297.

Co wyróżnia ten podręcznik spośród dotychczas wydanych książek pokrewnych tematycznie i dotyczących nośności granicznej układów prętowych, mechaniki konstrukcji prętowych, teorii sprężystości i plastyczności oraz wytrzymałości materiałów?

 

Czytaj więcej...

 BERGMEISTER K., FINGERLOOS R., WÖRNER J.S. (red.): Beton Kalender 2014 • Unterirdisches Bauen, Grundbau, Eurocode 7. Teil 1 u. Teil 2 (Kalendarz budownictwa betonowego • Budownictwo podziemne, Posadowienia, Eurokod 7. Część 1 i Część 2). Ernst & Sohn, Berlin 2014. Część 1 – stron XXX+701, rysunków 503, tablic 146, pozycji piśmiennictwa 1338. Część 2 – stron XII+589, rysunków 308, tablic 158, pozycji piśmiennictwa 787.

 

 

Czytaj więcej...

 KRZYWKA A., KARASZEWSKI R.:Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, stron 185.

Książka składa się ze wstępu,  jedenastu rozdziałów i bibliografii.

 We wstępie wyjaśniono podstawowy cel opracowania książki, wynikający – zdaniem Autorów – przede wszystkim ze zwiększającego się znaczenia zagadnień zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym i z szansy wprowadzania różnorodnych działań ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko w kreowaniu wnętrz budynków.

 

Czytaj więcej...

 

BAUTECHNIK – Sonderheft 2013 „90 Jahre Bautechnikgeschichte” (Bautechnik – zeszyt specjalny 2013 „90 lat historii techniki budownictwa”). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron 122, rysunków 149, tablic 5, pozycji piśmiennictwa 144. Cena 23,36 euro.

Czasopismo Bautechnik”, wielce zasłużone fachowe pismo niemieckie, obchodziło w ubiegłym roku 90. rocznicę swego istnienia. Jego redaktor naczelny, Dirk Jesse, postanowił to uczcić, wydając specjalny zeszyt pisma.

 

Czytaj więcej...

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Na rynku księgarskim ukazała się ważna pozycja książkowa dotycząca przedmiotu mechanika budowli. Jest to jej drugie wydanie; pierwsze ukazało się nakładem Wydawnictwa  Akademii Górniczo-Hutniczej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku budownictwo, ale może być wykorzystywana przez studentów kierunków pokrewnych oraz przez projektantów zajmujących się obliczeniami konstrukcji i jej wymiarowaniem. W książce zostały zamieszczone treści objęte programem nauczania przedmiotu zgodnie z wytycznymi ministerialnymi. Należy podkreślić, że obszerne objętościowo opracowanie znacznie wykracza poza ramy czasowe, które są przeznaczone na przedmiot w siatce godzin dydaktycznych, a więc nadaje się ona też do samodzielnego studiowania. Oprócz teorii, znajduje się w niej bardzo dużo przykładów. Dzielą się one na dwie grupy: pierwsza z nich to przykłady rozwiązane, a druga to zadania do samodzielnego rozwiązania. Należy tu podkreślić staranność wykonania zamieszczonych przykładów i ich bardzo dobrą dydaktyczną formę.

Czytaj więcej...

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods (Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Książka jest angielskojęzycznym zwieńczeniem trzech wcześniejszych wydań niemieckich, z lat 1984, 1994 i 2004. Ideą przewodnią książki mogą być słowa cytowane w jej pierwszym wydaniu: Sztuką inżyniera jest unikanie dużych ciśnień w gruncie, tj. – nie zezwolenie na ich zaistnienie, co jest zadaniem trudniejszym niż pokonanie ciśnienia gruntu po jego powstaniu. A więc u podstaw książki tkwi filozofia uprzedzania niekorzystnych zaszłości przy wykonywaniu tuneli.

 

Czytaj więcej...

 KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Wydana praca jest kolejną w ostatnim czasie ważną pozycją literatury technicznej dotyczącej konstrukcji żelbetowych, obliczanych i projektowanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1992 (Eurokodu 2). Jej autorami są: prof. dr hab. inż. Michał Knauff, dr inż. Agnieszka Golubińska i dr inż. Piotr Knyziak.

 

 

Czytaj więcej...

GIERA M.: Poradnik uprawnienia budowlane. Stan prawny na dzień 1 lipca 2013 r. POLCEN Spółka z o.o., Warszawa 2013. Stron 792.

Pracę przygotował mgr inż. Mirosław Giera. Zawiera ona:

- szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane na specjalizacje techniczno-budowlane;

- wykaz przepisów regulujących proces budowlany i obowiązujący zakres ich znajomości;

- wykaz przepisów, do których zostały opracowane pytania testowe na uprawnienia budowlane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,

Czytaj więcej...

DROBIEC Ł., JASIŃSKI R., PIEKARCZYK A.: Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 692.

Książka stanowi tom pierwszy monografii dotyczącej konstrukcji murowych, przewidzianej jako dzieło trzytomowe. Autorzy tego dzieła – jak można ocenić – założyli, że w sposób kompleksowy przedstawią stan wiedzy dotyczącej konstrukcji murowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z projektowaniem tych konstrukcji. według Eurokodu 6 (norm PN-EN 1996, część 1-1; 1-2; 2 i 3) oraz norm związanych.  

 

Czytaj więcej...

 

BĄKOWSKI K.: Sieci instalacyjne gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji. Wydanie IV. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 884.

Niniejsza monografia jest od lat znana w środowisku specjalistów interesujących się problematyka projektowania, realizacji i eksploatacji sieci instalacyjnych gazowych. W obecnym wydaniu została ona zmieniona i rozszerzona w dostosowaniu do aktualnych przepisów i obecnego stanu wiedzy.

 

Czytaj więcej...

MOTZKO Ch. (red.): Praxis des Bauprozessmanagements • Termine, Kosten und Qualität zuverlessig steuern (Praktyka zarządzania procesem budowlanym • Niezawodne sterowanie terminami, kosztami i jakością). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron X+215, rysunków 111, pozycji piśmiennictwa 144. Cena 49,90 euro.

W budownictwie i gospodarce nieruchomościami poszukuje się sposobów poprawienia niezawodności i skuteczności kierowania ich wydajnością w fazach planowania, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych. Zarządzanie procesem budowlanym, opierające się na jego indywidualnych strukturach i współczesnych właściwościach technologii informacji, ukazuje tu mnogość różnych podejść i możliwości.

Czytaj więcej...

KINDMANN R., KRÜGER U.: Stahlbau. Teil 1. Grundlagen. Mit Beispielen nach Eurocode 3. – 5. Auflage. (Konstrukcje stalowe. Część 1. Podstawy z przykładami według Eurokodu 3.) – 5 wydanie. Ernst und Sohn, Berlin 2013. Stron 508

 Nowy, niemiecki podręcznik akademicki znanych i cenionych autorów, profesorów uniwersytetów w Bochum i Karlsruhe, dotyczy podstaw projektowania budowlanych konstrukcji stalowych i ich połączeń w ujęciu Eurokodu 3, tj. według DIN EN 1993-1-1 oraz DIN EN 1993-1-8. W książce wykorzystano nie tylko nowe zasady i wymagania norm europejskich i ich niemieckich odpowiedników DIN-EN, ale również aktualny stan wiedzy i techniki w zakresie podjętej tematyki. Książka ukazała się w ramach wydawniczej biblioteki Bauingenieur-Praxis, której liczne pozycje są omawiane na łamach „Inżynierii i Budownictwa”.

Czytaj więcej...

HOLZER S.M.: Statische Beurteilung historischer Tragwerke • Band 1: Mauerwerkskonstruktionen (Statyczna ocean historycznych ustrojów nośnych • Tom 1: Konstrukcje murowe). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron X+311, rysunków 273, pozycji piśmiennictwa 225. Cena 55,- euro.

  Zadanie oceny istniejących ustrojów nośnych budownictwa powstaje dziś przy przebudowach lub adaptacjach obiektów, a także – coraz częściej – przy oszacowaniach bezpieczeństwa budowli użyteczności publicznej. Dogłębna analiza statyczna, wespół z odpowiednio ukierunkowanym postępowaniem naprawczym, pozwala często znacznie ograniczyć naruszanie materialno-kulturowego statusu obiektu, co zawsze jest bardzo korzystne z uwagi na wymagania ochrony zabytków.

Czytaj więcej...

Beton Kalender: Design and Construction of Nuclear Power Plants (Projektowanie i budowa elektrowni jądrowych) – Rüdiger Meiswinkel, Julian Meyer, Jürgen Schnell. Ernst & Sohn GbH 7 Co. KG,  A Wiley Brand2013.

Książka liczy 136 stron, składa się z dziewięciu rozdziałów, zawiera wykaz piśmiennictwa (przede wszystkim norm i innych zbiorów przepisów) liczący 106 pozycji oraz indeks najważniejszych nazw. Zawiera bardzo bogatą treść. Zwięzły, ale przejrzysty i zrozumiały przegląd najważniejszych problemów związanych z elektrowniami jądrowymi będzie na pewno pożyteczny dla każdego inżyniera budowlanego, który bierze udział w projektowaniu i budowie takich obiektów, a każdy kto pragnie wyrobić sobie pogląd na tę ważną dziedzinę przemysłu znajdzie w książce dobrze uporządkowane i jasne podstawowe informacje.

Czytaj więcej...

 

KRAMER H.: Angewandte Baudynamik – Grundlagen und Praxisbeispiele. (Stosowana dynamika budowli – Podstawy i przykłady praktyczne).  Ernst & Sohn, Berlin 2013, 344 strony, 244 rysunki, 14 tablic, pozycji literatury 99.

W kwietniu 2013 r. ukazało się drugie zaktualizowane i rozszerzone wydanie książki. Motto do tego wydania zaczerpnął Autor z myśli Maxa Planka „Zastosowanie musi poprzedzać wiedza”. Drugie wydanie książki dało Autorowi możliwość odniesienia się do uwag pochodzących z kręgu studiujących i praktyków. Skorygowane zostały błędy, ponadto, problemy omówione zostały szczegółowiej, co wpłynie na lepsze ich zrozumienie.    

Czytaj więcej...

KAWECKI J., STYPUŁA K.: Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, stron 141.

Omawiana książka, wydana w Politechnice Krakowskiej w serii monografii naukowych, dotyczy szczególnych zagadnień budownictwa, stosunkowo mało znanych w środowisku inżynierskim, chociaż ważnych i aktualnych. Autorami książki są pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki i dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK, wybitni specjaliści w dziedzinie dynamiki budowli i diagnostyki dynamicznej obiektów budowlanych.

 

Czytaj więcej...

TATARA T.: Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, stron 258.

W książce przedstawiono podstawowe elementy wiedzy związanej z oddziaływaniem wstrząsów górniczych, w wyniku prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej, na obiekty budowlane na powierzchni terenu. Zawiera ona zasób informacji pomocnych w procesie diagnostyki budowlanej oraz przy projektowania budowli narażonych na oddziaływania dynamiczne pochodzenia górniczego. Podjęcie tej tematyki jest uzasadnione coraz większą intensywnością zjawisk związanych z aktywnością górniczą na terenie naszego kraju.

 

Czytaj więcej...

BLOCH T., EGGERT H., KAUSCHKE W.: Lager im Bauwesen (Łożyska w budownictwie). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XIII+630, rysunków 280, tablic 79, pozycji piśmiennictwa 70 (omówionych) i 227 (cytowanych). Cena 149,- euro.

Książka dotyczy problematyki łożysk w konstrukcjach budowlanych, ale koncentruje się na mostach, gdzie sposób praktycznego odwzorowania teoretycznych założeń dotyczących  łożyskowania ma zasadniczy wpływ na pracę całej konstrukcji.

Książka daje odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów podparcia budowli, działających przy tym sił, oraz rodzajów łożysk i związanych z tym przepisów. Przedstawiono też prowadzone w Niemczech przynależne badania.

Czytaj więcej...

 

 ŻMUDA J.: Konstrukcje wsporcze dźwignic. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013. Stron 274.

Nowy podręcznik wydany przez PWN, dotyczący konstrukcji metalowych, jest poświęcony aktualnym zagadnieniom projektowania konstrukcji wsporczych suwnic, do których zaliczono belki podsuwnicowe suwnic pomostowych, belki jezdne suwnic podwieszonych i wciągników jednotorowych, słupy estakad podpierające belki podsuwnicowe, a także stężenia, podparcia itp.

 

Czytaj więcej...