Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315HAUKE B., KUHNHENNE K., LAWSON M., VELJKOVIC M. (red.): Sustainable steel buildings • A practical guide for structures and envelopes
(Zrównoważone budynki stalowe • Praktyczny przewodnik dotyczący konstrukcji i ich zabezpieczenia). John Wiley & Sons, Ltd., Oxford, UK, 2016. Stron XVI+368, rysunków 284, tablic 57, pozycji piśmiennictwa 281. Cena 87,90 euro. 

            Książka zawiera prace 65 autorów z 13 krajów Europy zachodniej, głównie z Niemiec (42). Jest  praktycznym kompendium dotyczącym projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych, a także mostowych, odpowiadających dzisiejszym potrzebom tzw. zrównoważonego (inaczej – trwałego) rozwoju. Powołano się przy tym na najnowsze europejskie wskazania normowe dotyczące osiągnięcia zamierzonego celu technicznego w warunkach respektowania opłacalności wyrobów – bez odpadów oraz z uzyskaniem dużego stopnia możliwości recyklingu i ponownego stosowania. Położono nacisk na użyteczność stali jako materiału elementów konstrukcyjnych, dobrze spełniającego założone cele.

Warto tu przytoczyć ogólną definicję zrównoważonego rozwoju opracowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (tzw. Brundtland report – 1987): Rozwój zrównoważony jest takim rozwojem, który spełnia potrzeby teraźniejszości  bez uszczerbku dla zdolności zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. To ogólne wskazanie powinno być źródłem dążeń społeczeństw świata w różnych partykularnych dziedzinach ich życia; budownictwo – ze względu na jego wymiar materiałowy i energetyczny – ma tu szczególne znaczenie. Według późniejszych ustaleń dla budownictwa (Tampa 1994) wprowadzono ideę „konstrukcji zrównoważonej”, będącej odbiciem „powołanego do życia i odpowiedzialnie zarządzanego środowiska, opartego na efektywności materiałów i zasadach ekologii.

Książka składa się z sześciu rozdziałów i indeksu nazewnictwa. W rozdziale 1. odpowiedziano na pytanie ”co znaczy konstrukcja zrównoważona?” – jak te sprawy kształtują się w sektorze budownictwa i jakie są cele: ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Rozdział 2. dotyczyprzepisów stosowanych dziś w Europie, np. EN 15804 i EN 15978. W rozdziale 3. przedstawiono podstawowe kryteria oceny zrównoważenia – koncepcję cyklu życiowego i nakładów energii, dane środowiskowe w odniesieniu do produktów konstrukcji stalowych i stosowne rekomendacje źródłowe. W rozdziale 4. ukazano aspekty środowiskowe produkcji stali i jej zastosowania w budynkach zwykłych i wielopiętrowych, podkreślając walory stali wyższej wytrzymałości i stali galwanizowanej. Przeanalizowano specyfikę konstrukcji zespolonych, wpływ pokryć ognioodpornych, a także osłon elementów stalowych i stropów. Omówiono też aspekty stalowych konstrukcji dostosowanych do wymagań z zakresu energii odnawialnej. Naświetlono również problem zrównoważenia konstrukcji w ocenie mostów stalowych. W rozdziale 5.  podano pewne wzorce certyfikacji zrównoważenia dla budynków, w tym – możliwości recyklingu materiałów konstrukcyjnych i z rozbiórki obiektów, a w rozdziale 6. – praktyczne rozważania dotyczące wybranych budynków i mostów drogowych.

Książka jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, inwestorów, pracowników administracji budowlanej, jak również wykładowców i studentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych szkół technicznych.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński