Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315


GEIER R., ANGELMAIER V., GRAUBNER C.-A., KOHOUTEK J.: Integrale Brücken • Entwurf, Berechnung, Ausführung, Monitoring
(Mosty integralne • Projektowanie, obliczanie, wykonawstwo, monitoring). Ernst & Sohn, Berlin 2017. Stron 253+IX, rysunków 200, tablic 60, pozycji piśmiennictwa 62, cena 79,– euro.

W mostach o małej rozpiętości, a więc tych, których liczba jest praktycznie największa, stosuje się coraz częściej różne systemy mostów integralnych. Można je nazwać całościowymi, kompletnymi lub jednoelementowymi. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego, gdzie „integralis”oznacza: całościowy, jednolity itp., a została wprowadzona z krajów anglojęzycznych jako „integral bridges”.

 

Idea tych mostów polega na dążeniu do ich bezpośredniego powiązania z podłożem – bez pośrednictwa innych elementów konstrukcyjnych, jak np. łożysk. Mosty integralne są stosowane zarówno jako nowe, jak też w istniejących konstrukcjach wymagających remontu lub przebudowy. Ich projektowanie i wykonawstwo wymaga jednak szczególnej uwagi i specjalistycznej wiedzy. Trzeba tu uwzględniać siły przekrojowe wynikające z krępowania swobody ruchów konstrukcji. Równocześnie mosty takie mogą odpowiadać dobrze potrzebom w zakresie estetyki. Podręcznik ujmuje wiadomości mogące zainteresować projektantów, wykonawców i nadzór obiektów mostowych.

W rozdziale 1. przybliżono tło historyczne i ideę mostów integralnych, nawiązując do mostów starożytnego Rzymu. Rozdział 2. ujmuje pojęcia i definicje oraz zalety mostów integralnych – na etapie projektowania, wznoszenia, użytkowania i utrzymania. Wskazano też na istniejące wyzwania, a także uwarunkowania wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju. Rozdział 3. dotyczy kształtowania mostów integralnych. Omówiono tu wieloprzęsłowe mosty ramowe, ramy jednoprzęsłowe, ustroje rozporowe i łukowe, oraz konstrukcje hybrydowe. W rozdziale 4. omówiono problematykę projektowania ujmującą interakcję budowli i podłoża, posadowienia nadbudowy, parametrów uwzględnianych w projektowaniu. Podano praktyczny przykład integralnego mostu łukowego. Rozdział 5. poświęcono obliczaniu i wymiarowaniu. Wyszczególniono oddziaływania stałe i zmienne (temperatura, skurcz, pełzanie, nacisk gruntu, ruch drogowy i kolejowy, ruch pieszy i rowerowy, wiatr, śnieg). Przedstawiono przykład modelowania struktury mostu i podłoża. Przybliżono również istotę postępowania w analizie liniowej i nieliniowej. W rozdziale 6. omówiono tematykę przynależnych rozwiązań konstrukcyjnych – w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i krajach anglosaskich; w każdym z nich są preferowane pewne typowe rozwiązania. Rozdział 7. obejmuje tematykę wykonawstwa, nadzoru i monitoringu, a rozdział 8.  – sprawy remontowe i przebudowy konstrukcji zwykłych na integralne.

Książka została napisana przez zespół uznanych praktyków, zawiera treści nowatorskie. Z tych względów stanowi źródło wiedzy dla specjalistów konstrukcji mostowych. Może także zainteresować studentów wydziałów budownictwa uczelni technicznych.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński