Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315


DROBIEC Ł., JASIŃSKI R., PIEKARCZYK A.: Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych.
Tom 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, stron 725.

            Autorzy dzieła – jak można ocenić – założyli, że w sposób kompleksowy przedstawią stan wiedzy dotyczącej konstrukcji murowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z projektowaniem tych konstrukcji według normy PN-EN 1996, część 1-1; 1-2; 2 i 3 oraz norm związanych.  

 

Tom 1. (wydany w roku 2013) dotyczy podstaw projektowania konstrukcji murowych, zagadnień materiałowych, trwałości, warunków konstrukcyjnych przy wznoszeniu i projektowaniu murów oraz ich wykonywaniu. W tomie 2. (wdanym w roku 2015) dokonano analizy murów w złożonym stanie naprężenia, przedstawiono najważniejsze teorie zniszczenia, zawarto wiadomości na temat metod badań i modeli obliczeniowych ścian poddanych obciążeniom ścinającym, a także dotyczące niezbrojonych ścian murowanych zginanych z płaszczyzny i w płaszczyźnie. Zamieszczono wiadomości na temat ścian poddanych łącznie obciążeniom pionowym i prostopadłym do ich powierzchni, ścian usztywniających, a także projektowania ścian z uwagi na warunki pożarowe. Do tomu 1. dołączono płytę CD z programem do wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych, a do tomu 2. płytę CD zawierającą kalkulator konstrukcji murowych EN, który umożliwia obliczanie wybranych konstrukcji murowych. Informacja dotycząca tomu 1. została opublikowana w nr. 3/2014, a tomu 2. w nr. 3/2015 „Inżynierii i Budownictwa”. 

Tom 3. poświęcono zbrojonym konstrukcjom murowym oraz sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności ścian murowanych. Rozdział 1. tego tomu dotyczy zbrojonych konstrukcji murowych poddanych zginaniu, rozdz. 2. – tego rodzaju konstrukcjom poddanym obciążeniom ścinającym, a rozdz. 3. –  zbrojonym częściom tych konstrukcji poddanych osiowemu i mimośrodowemu ściskaniu. W rozdziale 4. omówiono podstawowe rodzaje zarysowań ścian murowanych w zależności od sposobu ich obciążenia, zamieszczono wiadomości teoretyczne oraz ilustrujące stan badań. Przedstawiono także informacje na temat stanów granicznych użytkowalności wynikające z wcześniejszych norm polskich oraz ustalenia w tym zakresie przyjęte w Eurokodzie 6. Autorzy podali, że w Eurokodzie 6 nie podano żadnych wytycznych dotyczących obliczeniowego sprawdzania ugięć i deformacji, skutków drgań oraz uszkodzeń lokalnych (zarysowań) konstrukcji murowych. Podano jedynie wymagania związane z dopuszczalnymi wymiarami ścian,  które mają umożliwić spełnienie warunku SGU bez wykonywania obliczeń. Nadmienili, że bardziej szczegółowe zapisy zawierały pierwsze polskie normy z połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a także ostatnia norma polska z 2007 r.

W treści każdego z trzech tomów książki zamieszczono algorytmy i przykłady obliczeń, zestawiono podstawowe oznaczenia oraz (na zakończenie poszczególnych rozdziałów) wykazy literatury i norm. Treść zilustrowano licznymi rysunkami i fotografiami, w tym z badań i analiz prowadzonych przez Autorów dzieła.. 

            Początkowo Autorzy przewidywali wydanie trzech tomów pracy. We wprowadzeniu do opublikowanego tomu trzeciego. podali jednak, że zostanie wydany tom 4. Ma on być poświęcony w głównej mierze murom skrępowanym, murom wypełniającym konstrukcje szkieletowe, murom sprężonym oraz akcesoriom do wykonywania konstrukcji murowych: kotwom, łącznikom ściennym i wybranym elementom prefabrykowanym.

             Książka jest dziełem obszernym (trzy tomy mają 2317 stron),  którego treść obejmuje zagadnienia wykraczające poza problematykę Eurokodu 6. Została zaadresowana do studentów wydziałów budownictwa i architektury, a także inżynierów i rzeczoznawców budowlanych. Powinna być wykorzystywana również przez pracowników naukowych, inspektorów nadzoru, a także użytkowników obiektów o konstrukcji murowej.

.           Książka jest wartościową pozycją literatury technicznej, a jej opracowanie niewątpliwie wymagało od Autorów olbrzymiej wiedzy i wielkiego nakładu pracy. Trzeba też podkreślić staranną szatę edytorską dzieła.

Stefan Pyrak

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, tel. 22 69 54 321, www.pwn.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..