Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Artykuły należy przesłać do redakcji w postaci: 2 egz. jednostronnego wydruku A4 oraz płyty CD, na której zapisano: tekst, rysunki, dane Autorów (numery telefonów, adresy korespondencyjne, adresy e-mail – dane te są przetwarzane w redakcji wyłącznie do celów związanych z  publikacją materiału autorskiego) oraz informacje o wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów i źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

Objętość tekstu artykułu naukowego lub przeglądowego nie powinna przekraczać 10 stron wydruku komputerowego (wraz z piśmiennictwem, podpisami pod rysunki i tablicami),

- artykułów sprawozdawczych – 5 stron,

- drobnych informacji – 2 stron.

Na końcu tekstu należy zamieścić:

- PIŚMIENNICTWO,

- podpisy pod rysunki,

- tablice,

- streszczenia w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem.

Układ artykułu i informacje dotyczące formatowania tekstu

Tytuł/stopień naukowy IMIĘ NAZWISKO (czcionka pogrubiona, 12 pkt, Times)

Afiliacja  (Wydział i nazwa uczelni lub nazwa instytucji zatrudniającej / nazwa firmy)

Tytuł/stopień naukowy IMIĘ NAZWISKO (czcionka pogrubiona, 12 pkt, Times)

Afiliacja  (Wydział i nazwa uczelni lub nazwa instytucji zatrudniającej / nazwa firmy)

 

Tytuł artykułu (czcionka pogrubiona, 12 pkt, Times)

 

W artykułach stosuje się czcionkę Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, akapit – wcięcie 1 cm, marginesy 2,5 cm.

Nie stosuje się numeracji kolejnych części artykułu – tylko same nazwy śródtytułów. W tekście należy powoływać się na kolejne rysunki i tablice (rys. 1, tabl.1). Nie stosuje się odrębnej numeracji dla wykresów i fotografii.

Rysunki i tablice

Tablice i podpisy pod rysunki należy zamieścić na końcu tekstu.

Rysunki (numerowane kolejno), czyli fotografie, wykresy, rysunki, schematy,należy przygotować osobno i dołączyć w postaci odrębnych plików, jak również w postaci jednolitego pliku (WORD) i wydruku (z podanymi numerami rysunków).

Wymiary rysunków, ich opis (prosimy o opis czcionką prostą) oraz grubość linii powinny być dostosowane do zmniejszenia w czasopiśmie.

Opisy na rysunkach, wykresach, schematach powinny być w języku polskim. Fotografie powinny być wysokiej jakości, ostre i kontrastowe (należy podać nazwisko autora fotografii lub właściciela praw autorskich). W wypadku ilustracji zaczerpniętych z publikacji, które mają zastrzeżone prawa autorskie, autor jest zobowiązany dostarczyć zgodę na przedruk.

Tablice należy przygotowywać w wersji edytowalnej, nie można zamieszczać tablic w wersji *.pdf lub *.jpg.

Wzory matematyczne

Skomplikowane i złożone wzory matematyczne należy wprowadzać za pomocą Microsoft Equation 3.0 (WSTAWIANIE - Obiekt - Microsoft Equation 3.0). Nie wprowadzamy wzorów przy pomocy innych edytorów równań.

                                                              WZÓR    (1)

w którym:

νkr– oznacza ….

fn – wartość …..

D – średnica ….

S – …………..

t – …………

Numery wzorów piszemy przy marginesie w nawiasach zwykłych. Zmienne piszemy kursywą (np. As) i wprowadzamy wprost z klawiatury, a nie za pomocą edytora; podobnie jak proste zależności. Pod wzorami podajemy znaczenie poszczególnych oznaczeń.

Dane Autorów

Do artykułu należy dołączyć dane teleadresowe: adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy oraz informacje o wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów i źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

 PIŚMIENNICTWO

Pozycje wykazu źródeł literatury należy numerować kolejno liczbami arabskimi (numery w nawiasach kwadratowych) w kolejności alfabetycznej zgodnie z poniższym przykładem:

[1] Bogucki W., Żyburtowicz M.:Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady, Warszawa 2006.

[2] Ciesielski R.:O identyfikacji parametrów dynamicznych budowli. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 4/2001.

Szczególnie istotne pozycje źródłowe (np. projekty, opinie i inne opracowania) można zamieścić jako „Materiały wykorzystane w pracy”, podane na zakończenie „Piśmiennictwa”.

 

(przykłady podpisów pod rysunkami)

Rys. 1. Widok ogólny obiektu (fot. Jan Kowalski)

Rys. 2. Wykres zależności λß

Rys. 3. Stan budynku: a) przed remontem, b) po remoncie (fot. Firma ABC, archiwum)

 

Tablica 1

Tytuł tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablice należy przygotowywać w wersji edytowalnej, nie można zamieszczać tablic w wersji *.pdf lub *.jpg

streszczenia w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem.

NAZWISKO I.: Tytuł artykułu.

W streszczeniu należy podać syntetycznie treść, ewentualnie wyjaśnić nowe podejście do tematu itp. Notka powinna być napisana w formie bezosobowej. Jej objętość  nie powinna przekraczać 5 wierszy wydruku komputerowego.

NAZWISKO I.: Tytuł artykułu w języku angielskim

Przetłumaczone na język angielski streszczenie polskie.