Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

80-lecie miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”

 

Mija 80 lat od wydania w lipcu 1938 r. pierwszego zeszytu „Inżynierii i Budownictwa” – z tej okazji opublikowany został specjalny zeszyt (nr 7-8/2018) zawierający opracowania o historii i dokonaniach czasopisma, a także o osiągnięciach i rozwoju nauki i techniki w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej.

Poniżej zamieszczamy artykuły dotyczące historii "Inżynierii i Budownictwa" zamieszczone w nr 7-8/2018 "Inżynierii i Budownictwa"

80 lat "Inżynierii i Budownictwa" w służbie środowiska budowlanego i co dalej?

 

O 60 latach doświadczeń Profesora Stanisława Kusia w świetle publikacji na łamach "Inżynierii i Budownictwa"

 

O konstrukcjach żelbetowych na łamach "Inżynierii i Budownictwa" w latach 1938-1948

 

Laureaci corocznych nagród „Inżynierii i Budownictwa”

 

80-lecie miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo” - listy do redakcji

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tematyka czasopisma „Inżynieria i Budownictwo” obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, kształtowanie, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunikacyjnych, badania materiałów, i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację oraz problematykę jakości i certyfikacji, kształcenia kadr, a także aktualne sprawy środowiska budowlanego, stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Czasopismo jest adresowane do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, rzeczoznawców, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, a także studentów.

 

REDAKTORZY NACZELNI "Inżynierii i Budownictwa"

   

 • Tomasz Kluz
  (1938-1847)
 • Tadeusz Niczewski
  (1947-1952)
 • Jerzy Mutermilch
  (1953-1984)
 • Stefan Pyrak
  (1984-2014)
 • Hanna Michalak
  (2014-2021)
 • Barbara Goszczyńska
  (2022)


Miesięcznik „Inżynieria i Budownictwo” jest najstarszym czasopismem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, kontynuatora Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Uchwałę o utworzeniu miesięcznika podjął Polski Związek Inżynierów Budowlanych (utworzony na Zjeździe Założycielskim 4-5 maja 1934 r. w Warszawie) podczas III Walnego Zjazdu PZIB, który odbył się we wrześniu 1937 r. we Lwowie. Wnioskodawcą uchwały był inż. Leopold Toruń – ówczesny dyrektora Departamentu Budownictwa w Ministerstwie Spraw Wojskowych i działacz PZIB. III Zjazdowi PZIB przewodniczył Emil Bratro, a przewodniczącym Związku był wówczas prof. Andrzej Pszenicki. Nowemu czasopismu przypisano jako zadanie wypełnienie luki w drukowanym słowie technicznym z zakresu naukowej podbudowy zagadnień związanych z pracą inżynierów i techników zatrudnionych przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych i inżynierskich.

Jako swego rodzaju ciekawostkę warto podać, że od 1879 r. był przez sześć lat wydawany dwutygodnik „Inżenieria i Budownictwo”, wówczas drugie (po „Przeglądzie Technicznym”) czasopismo naukowo-techniczne w Polsce. Ten fakt można traktować jako dowód na to, że dążenie do dysponowania czasopismem poświęconym problematyce inżynierii i budownictwa ma swoją długą historię.

                                      

Pierwszy zeszyt „Inżynierii i Budownictwa ukazał się w lipcu 1938 r. W preambule do tego zeszytu zapisano, co następuje.

"Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym wydawanie nowego czasopisma technicznego pod tyt. „Inżynieria i Budownictwo”. Powodem podjęcia tego wydawnictwa. Nie tak łatwego do zrealizowania w dzisiejszych czasach obojętności dla prac naukowych, jest odczuwany ogólnie brak takiego pisma technicznego, poświęconego wyłącznie zagadnieniom konstrukcyjno-budowlanym.

Związek Polskich Inżynierów Budowlanych doceniając znaczenie i potrzebę stworzenia tego rodzaju wydawnictwa, tak potrzebnego dla rozwoju naszego budownictwa, jak i postępu nauk inżynierskich w naszym kraju, podjął się realizacji wniosku dyr. Inż. Leopolda Torunia, zgłoszonego we wrześniu ubiegłego roku na III Zjeździe Inżynierów Budowlanych we Lwowie i oddaje niniejszym do rąk Członków Związku Inżynierów Budowlanych oraz szerszych sfer technicznych pierwszy numer nowego pisma.
Nie wątpimy, że podjęte zamierzenie znajdzie szerokie poparcie nie tylko wśród członków Związku, ale i Władz Rządowych i Samorządowych, opiekujących się budownictwem oraz wszystkich Instytucyj i osób związanych techniką budowlaną. Ze swej strony zwracamy się do wszystkich Kolegów, pracujących zawodowo w budownictwie, zwłaszcza w dziedzinie konstrukcyjnej, jak również do wszystkich interesujących się poruszanymi przez nas zagadnieniami – z prośbą o poparcie naszego wydawnictwa przez nadsyłanie do teki redakcyjnej artykułów i prac naukowych z dziedziny budownictwa inżynierskiego. Najchętniej będą widziane prace z zakresu konstrukcji i wykonawstwa, ze statyki budowli, z budowy mostów i dróg komunikacyjnych, z ustawodawstwa budowlanego, z dziedziny zagadnień gospodarczych oraz kształtowania się cen robót i materiałów, z dziedziny badań budowlanych oraz z zakresu zagadnień zawodowych – a więc tych wszystkich spraw, którymi interesuje się absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej.

W związku z IV Zjazdem Budowlanym w Gdyni w dniach 10-12 września rb. pierwsze dwa numery pisma poświęcone zostały zagadnieniom będącym tematem Zjazdu i dlatego obejmują przeważnie referaty zgłoszone na ten Zjazd. Trzeci numer wyjdzie jako numer pozjazdowy i będzie zawierał sprawozdanie ze Zjazdu i jego uchwały.

Numery zjazdowe wysyłamy zgłoszonym uczestnikom Zjazdu oraz wszystkim członkom Związku nie wątpiąc, że powstanie własnego organu zawodowego przyjęte zostanie z zadowoleniem, jako dalszy dowód zespolenia naszego zawodu. Trzeba bowiem pamiętać, że wszystkie grupy specjalności inżynierskich mają już swoje własne pisma: jak koledzy mechanicy, architekci, elektrycy, górnicy itp. Dlaczegożby nasz zawód odgrywający tak ważną rolę w technice miał być wyjątkiem?
Oby najbliższa przyszłość dowiodła, że pismo nasze jest naprawdę niezbędne. Przyszłość ta jednak leży w rękach Kolegów i zależy od Ich współpracy z pismem."


Pierwszym redaktorem naczelnym „Inżynierii i Budownictwa” i współtwórcą czasopisma był dr inż. Tomasz Kluz, później profesor Politechniki Warszawskiej, który – z przerwą wojenną – pełnił tę funkcję do 20 kwietnia 1947 r. Następnie redaktorem naczelnym został inż. Tadeusz Niczewski. Po jego nagłej śmierci 29 października 1952 r., redaktorem naczelnym został na krótko mgr inż. Antoni Zboiński. Od 1 stycznia 1953 kierownictwo redakcji przejął prof. Jerzy Mutermilch, od 23 marca 1984 r. dr inż. Stefan Pyrak, a od 1 kwietnia 2014 r. – prof. Hanna Michalak. Pierwszy Komitet Redakcyjny miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo” tworzyli: prof. Stefan Bryła, inż. Erwin Brenneisen, dr inż. Tomasz Kluz, inż. Jerzy Nechay, prof. Wacław Żenczykowski.

Ostatni zeszyt przedwojenny czasopisma został wydrukowany w sierpniu 1939 r. Niemal bezpośrednio po wojnie, bo już 24 września 1945 r., reaktywowano działalność Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, a w marcu 1946 r. wydano pierwszy powojenny zeszyt „Inżynierii i Budownictwa”.


                    

Czasopismo od początku swojego istnienia pełni misję naukową, zawodową i społeczną. Jego celem i zadaniem było i jest stwarzanie możliwości prezentowania osiągnięć naukowych i zawodowych, przemyśleń i propozycji w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, w tym mostownictwa, a także możliwości prowadzenia dyskusji dotyczącej publikowanych prac i aktualnych problemów naukowych i technicznych środowiska budowlanego. Czasopismo od początku starało się i stara służyć środowisku naukowemu i zawodowemu w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa i inżynierii lądowej, w tym mostownictwa, a w szczególności projektantom konstruktorom, wykonawcom, inwestorom i użytkownikom, nadzorowi budowlanemu, rzeczoznawcom, pracownikom naukowym, a także studentom uczelni technicznych. Trzeba też nadmienić, że redakcja „Inżynierii i Budownictwa” była inicjatorem i przygotowała do druku kilkadziesiąt prac opublikowanych w serii wydawniczej „Biblioteka Inżynierii i Budownictwa”. Wydawcą tych prac było Wydawnictwo Arkady, do dziś życzliwie współpracujące z redakcją.

W czasopiśmie, szczególnie w ostatnich dekadach, opublikowano wiele zeszytów środowiskowych, przygotowanych we współpracy z ośrodkami uczelnianymi i naukowymi (w tym instytutami, np. Instytutem Techniki Budowlanej), Oddziałami PZITB i Związkiem Mostowców RP bądź dużymi jednostkami projektowymi i wykonawczymi. Były to zeszyty takich środowisk, jak białostockie, bydgoskie, gdańskie, koszalińskie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, olsztyńskie, opolskie, poznańskie, rzeszowskie, szczecińskie, śląskie, warszawskie i wrocławskie.

Kilka zeszytów specjalnych przygotowano we współpracy z przedsiębiorstwami: BBR, Budimex, Metroprojekt, Mosty-Łódź, Mosty-Wrocław, Zakłady Budownictwa Mostowego d. PRK-15, Warbud i inne. Są też systematycznie wydawane zeszyty tematyczne, zwłaszcza poświęcone budownictwu mostowemu, geotechnice inżynierskiej, współczesnym konstrukcjom metalowym oraz żelbetowym.

 

                       Oprócz artykułów merytorycznych, recenzji, dyskusji, sprawozdań i informacji technicznych, w „Inżynierii i Budownictwie” były i są publikowane omówienia różnych okolicznościowych wydarzeń w świecie naukowym oraz informacji z życia stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego. Są też publikowane wywiady z wybitnymi przedstawicielami budownictwa i inżynierii lądowej, w tym z polskimi naukowcami i inżynierami pracującymi i mieszkającymi na stałe poza granicami Polski.

Czasopismo od roku 1994 wydaje Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo. Jednocześnie Fundacja jest też wydawcą książek poświęconych wybitnym autorytetom świata naukowego w dziedzinie szeroko rozumianej inżynierii lądowej, trwale wpisanym w historię tej dziedziny i historię Polski, a także w historię ruchu stowarzyszeniowego budowlanych. Dotychczas opublikowano (dzięki dotacjom sponsorów) pięć prac, poświęconych profesorom: Stefanowi Bryle, Wacławowi Żenczykowskiemu, Stefanowi Kaufmanowi, Wacławowi Olszakowi i Zbigniewowi Wasiutyńskiemu. Jest przygotowywana do druku praca poświęcona prof. Władysławowi Kuczyńskiemu.

                                       

                                  


Podstawowym dokonaniem redakcji „Inżynierii i Budownictwa” jest niewątpliwie to, że czasopismo utrzymywało od początku i utrzymuje do dziś swój program i zakres tematyczny. Jest to oczywiście zasługa całego polskiego środowiska budowlanego, w tym Czytelników, Autorów, Recenzentów, Współpracowników, Sympatyków i Krytyków, a także Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, kontynuatora dzieła Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, Związku Mostowców RP, samorządu zawodowego, uczelni, instytutów, jednostek projektowych, przedsiębiorstw wykonawczych oraz instytucji zainteresowanych działaniami redakcji i wydawcy.

Należy podkreślić, że historię miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo” stworzyli i tworzą jego Czytelnicy, Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy, Sympatycy i Krytycy, a kolejne zespoły redakcyjne starały się i starają wydawać czasopismo, traktując swoją działalność jako służbę na rzecz polskiego środowiska budowlanego.

Wszystkim Twórcom czasopisma składamy serdeczne podziękowania za dotychczasowe wszechstronne wspieranie działalności redakcji i wydawcy. Dzięki temu wsparciu „Inżynieria i Budownictwo” istnieje – i mamy nadzieję – istnieć będzie. Maksyma: Inżynieria i Budownictwo” jest naszym wspólnym dziełem i wspólnie za nią odpowiadamy była i jest ciągle aktualna.

Redakcja prosi o ewentualne uwagi i propozycje dotyczące realizowanego programu tematycznego, a także formy edytorskiej czasopisma. Będziemy się starali – jak dotychczas – możliwie najlepiej służyć naszym Czytelnikom.

Redakcja