Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJE DLA AUTORÓW

INFORMACJE OGÓLNE

​Opracowania nadsyłane do redakcji powinny dotyczyć zagadnień związanych z tematyką „Inżynierii i Budownictwa” i być pracami oryginalnymi. Nie mogą być opublikowane przez Autora w innym czasopiśmie (lub przyjęte do druku), mogą natomiast być wydrukowane w materiałach konferencyjnych na prawach rękopisu (jeśli tak, to należy podać nazwę materiałów konferencyjnych). Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony przed ghostwriting*) i guest authorship**), prosimy Autorów artykułów naukowych o podawanie informacji zgodnie z tymi zaleceniami, w tym informacji o: wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów; źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

Decyzja dotycząca zakwalifikowania materiałów autorskich do druku jest podejmowana po ich uprzednim zaopiniowaniu, z uwzględnieniem zasady recenzowania artykułów naukowych przez niezależnych recenzentów. Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest zamieszczona w pliku recenzenci systemu INDEX COPERNICUS oraz publikowana w ostatnim zeszycie czasopisma w danym roku. Wzór formularza recenzji podano na stronie internetowej czasopisma, recenzowanie odbywa się Systemie  INDEX COPERNICUS

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do publikacji złożonego materiału autorskiego, a także prawo do dokonywania poprawek językowych (stylistycznych) skracania artykułów itp. (w uzgodnieniu z autorami).

Z chwilą zakwalifikowania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę (redakcję) – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez zgody Wydawcy (redakcji) artykuł nie może być reprodukowany w żadnej postaci ani tłumaczony. Za publikację prac Wydawca nie płaci honorarium autorskiego, zobowiązany jest do zakupu jednego egzemplarza czasopisma (jeżeli występują współautorzy to Oni również muszą zakupić po jednym egzemplarzu wydania w którym ukazał się ich artykuł).

*) Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, lecz nie został ujawniony jego udział jako jednego z autorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

**) Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora w powstaniu artykułu jest znikomy lub żaden, a pomimo to osoba ta jest wymieniona jako autor lub współautor artykułu. 

RODZAJE ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH W INŻYNIERII I BUDOWNICTWO

 1. Oryginalny artykuł naukowy - artykuł prezentujący oryginalne wyniki badań empirycznych, analiz lub studiów.
 2. Artykuł przeglądowy – prezentujący stan wiedzy i/lub techniki w danym obszarze naukowo-badawczym.
 3. Doniesienia naukowe – krótko prezentujące wstępne rezultaty badań naukowych i/lub technicznych o szczególnym znaczeniu.
 4. Studium przypadku – artykuł prezentujący dany przypadek z możliwością wyciągnięcia wniosków

Uwaga: Wykazany przez autora charakter naukowy artykułu stanowi podstawowe/wyjściowe kryterium  przygotowania artykułu naukowego do publikacji.

Niezależnie od rodzaju publikacji naukowej autor powinien wskazać charakter naukowy pracy, który zostanie zweryfikowany na etapie wstępnej oceny manuskryptu.

 WARUNKI MERYTORYCZNE I FORMALNE PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW 

 1. W czasopiśmie drukowane są artykuły zgłaszane przez autora lub zamawiane przez redakcję.
 2. Artykuły zgłaszane drukowane są w języku polskim ze streszczeniem w języku polskim i angielskim.
 3. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie artykuły oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane, za wyjątkiem artykułów opublikowanych jako referaty w materiałach konferencyjnych pod warunkiem, iż nieobjęte są one prawami autorskimi – były opublikowane na prawach rękopisu.
 4. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie artykuły, w tym materiał zdjęciowy, graficzny, wykresy, tabele itp., które stanowią własny dorobek autora lub zespołu autorskiego. W przypadkach wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim, autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub też wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich i odpowiednio to zaznaczyć.
 5. Redakcja zastrzega, iż zgłoszenie artykułu przez autora nie oznacza jego automatycznej publikacji. 
 6. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę recenzji.
 7. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia do publikacji artykułu należy do Redaktora Naczelnego.
 8. Za datę złożenia artykułu do redakcji przyjmuje datę pozytywnej weryfikacji kompletności danych manuskryptu.
 9. W przypadku odrzucenia artykułu przez Redaktora Naczelnego autor zostanie poinformowany o odmowie publikacji w terminie 30 dni od chwili złożenia artykułu do redakcji, a przysłane materiały zostaną usunięte z bazy artykułów redakcji.
 10. Autor wraz ze zgłoszeniem artykułu składa oświadczenia, w szczególności o: oryginalności tekstu i nienaruszalności praw autorskich, udziale merytorycznym współautorów, a z chwilą przyjęcia do publikacji oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę oraz braku konfliktu interesów –stosowne oświadczenia.

WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANYCH DO PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW 

 1. Autor zgłasza artykuł do publikacji elektronicznie wchodząc przez stronę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przechodząc w zakładkę INDEX COPERNICUS.
 1. Artykuł powinien być przygotowany w poniżej opisany sposób:

1) Strona tytułowa pracy powinna zawierać:

 • Tytuł w języku polskim i angielskim
 • Imię/imiona nazwisko, afiliację i numer ORCID każdego z autorów oraz adres korespondencyjny do jednego z nich (autor korespondent):

Tytuł/stopień naukowy Imię i Nazwisko, Afiliacja (Wydział i nazwa uczelni lub nazwa instytucji zatrudniającej / nazwa firmy), ORCID, e-mail

2) Streszczenie:

Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 250 słów każde / do 500 znaków ze spacjami) – treść streszczenia powinna w sposób prosty oddawać rzetelnie zawartość artykułu (cel pracy, wyniki i wnioski) bez odsyłaczy do rysunków, tabel, wzorów i bibliografii zawartych w tekście pracy. Streszczenie w języku angielskim musi być dokładnym tłumaczeniem tekstu polskiego.

3) Słowa kluczowe:

W języku polskim i angielskim (4-5 słów)

4) Tekst artykułu

 • Teksty należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką 12 pkt, interlinia 1,5 – wcięcie 1 cm, marginesy 2,5 cm. W tekście powinny być zaznaczone miejsca do których odnoszą się rysunki,
 • Główny tekst artykułu powinien być poprzedzony krótkim wprowadzeniem wyjaśniającym cel pracy i jego uzasadnienie – może być w tym celu wykorzystany fragment streszczenia,
 • Tekst główny artykułu powinien zawierać śródtytuły i powinien kończyć się podsumowaniem i/lub wnioskami. Nie stosuje się numeracji kolejnych części artykułu – tylko same nazwy.
 • W tekście należy powoływać się na kolejne rysunki i tablice (rys. 1, tabl.1). Nie stosuje się odrębnej numeracji dla rysunków, wykresów i fotografii,
 • Wzory matematyczne prosimy przygotować za pomocą edytora MathType, kolejne - w całej pracy - numery wzorów piszemy przy prawym marginesie w nawiasach zwykłych. Zmienne powinny być pisane kursywą i wprowadzane wprost z klawiatury. Pod wzorami należy podać znaczenie poszczególnych oznaczeń, np.:

(1)

gdzie:   νkr – oznacza …., fn – wartość ….., D – średnica …., S – …………..

 • Prosimy również o dołączenie artykułu w pliku PDF.

  5) Materiały graficzne – ilustracje - należy przygotować:

 • Ilustracje należy dołączyć i ponumerować w oddzielnych plikach typu: TIFF, JPG albo PDF (rozdzielczość min. 300 dpi), wymagane są podpisy tabel i rysunków. W przypadku tabel wskazane jest dodatkowe przesłanie ich treści,
 • W tekście pracy należy wskazać miejsce umieszczenia tabel, rysunków i wzorów wraz z podpisem np.: tabl.1 podpis; rys.1 podpis, źródło: [2]/autor
 • W przypadku fotografii przedstawiających osoby ( inne niż autorzy) należy dołączyć oświadczenia tych osób wyrażające zgodę na publikację tych zdjęć,

6) Wytyczne do przygotowania bibliografii:

Materiały na które autor się powołuje należy zestawić na końcu artykułu w następujący sposób:

 • Materiały (artykuły, książki, normy) powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście za pomocą numeracji w nawiasie kwadratowym, np. [1], [2-5],
 • Daną pozycję należy wymienić w spisie tylko raz, gdy występuje po raz pierwszy. Przy kolejnym odwołaniu w tekście danej pozycji oznaczamy w treści taki sam zapis np. [1],
 • Forma zapisu wg wzoru:

- Czasopisma: Imię i nazwisko/Imiona nazwiska autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rok wydania, numer wydania, numer DOI (lub jeżeli nie ma numeru DOI – numery stron), np. [X] Zbigniew Kowalski, Rury kanalizacyjne …., Archiwum ……., Tom XX,  Z   6,eszyt 1, 2003, Nr 6, DOI ……… (str. ….) .

- Książki: nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce wydania: rok wydania.

- Normy: numer normy, rok wydania, tytuł,

- www: dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz datę dostępu,

- W przypadku cytowania pracy doktorskiej należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce obrony pracy doktorskiej,

- W przypadku cytowania patentu należy podać nazwisko/a autora/ów nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu.

 • Auto cytowania nie powinny przekraczać 20% pozycji bibliografii.
 • Spis zawiera wszystkie pozycje w kolejności powoływania na nie w tekście.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA - RECENZOWANIE

Otrzymany artykuł zostanie poddany następującej procedurze kwalifikacyjnej:

 1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą ocenę wstępną pod kątem kompletności oraz zgodności z tematyką czasopisma,
 2. Po pozytywnej weryfikacji kompletności danych, nadesłane artykuły przechodzą procedurę recenzowania.
 3. Artykuł jest recenzowany anonimowo przez recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor lub poszczególni członkowie zespołu autorskiego.
 4. Recenzja ma formę pisemną i może zawierać sugestię wprowadzenia zmian, uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień. Wykonywana jest w systemie zgodnie z zamieszczonym formularzem. IKONKA
 5. O wyniku recenzji autorzy są informowani drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.
 6. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu artykułu do druku decyduje Redaktor Naczelny.
 7. Redakcja - w uzgodnieniu z autorem (korekta autorska) - zastrzega sobie prawo edycji tekstów, redagowania i ich skracania, korekty tytułów i śródtytułów itp.
 8. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

GHOSTWRITING i GUEST AUTHORSHIP

Informujemy, że we wszystkich przypadkach wykrytej nierzetelności naukowej prace nie będą akceptowane przez wydawnictwo. Za przejaw nierzetelności naukowej przyjmuje się autorstwo widmo (ghost writing), autorstwo gościnne (guest authorship) i autorstwo grzecznościowe (gift authorship).

PRAWA AUTORSKIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Autor lub zespół autorów muszą posiadać pełne prawa autorskie do zgłoszonego do publikacji tekstu, w tym materiału graficznego: zdjęć, rysunków, wykresów, itp.
 2. W przypadku wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim, autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub też wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich.
 3. W przypadku gdy opublikowany artykuł naruszy prawa autorskie osób trzecich, wyłączną i pełną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi autor lub zespół autorów. 

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU NAUKOWEGO

Objętość tekstu artykułu naukowego lub przeglądowego nie powinna przekraczać 10 stron tekstu (4500 znaków/strona, czcionka 12) wraz z piśmiennictwem rysunkami i tablicami oraz podpisami pod rysunki i tablice,

- artykułów sprawozdawczych – 5 stron,

- drobnych informacji – 2 stron.

Oznacza to:

-  artykuł naukowy i przeglądowy  -  4-5 str. wydruku

-  artykułów sprawozdawczych  – 2 str.

-  drobnych informacji  – 1 str.

FORMULARZ RECENZJI - PDF

FORMULARZ RECENZJI - DOC