Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Szanowni Państwo, Autorzy artykułów i Recenzenci czasopisma Inżynieria i Budownictwo,

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie Inżynieria i Budownictwo otrzymują 40 pkt.

Artykuły, których publikacja (po pozytywnych recenzjach), przewidywana jest w roku 2024 należy składać przez system ICI Publishers Panel „Index Copernicus”, do którego dostęp jest otwarty przez naszą stronę internetową www.inzynieriaibudownictwo.pl od dnia 1 października 2023 roku.

Ze względu na zmianę punktacji ze 100 na 40 nie będą pobierane opłaty za publikowanie artykułów 

Zapraszamy serdecznie do publikacji artykułów w naszym czasopiśmie „Inżynieria i Budownictwo”.

 

I INFORMACJE OGÓLNE

1 Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” jest wydawane od lipca 1938 roku. Było wówczas (do 1948 r.) organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (utworzonego 4 maja 1934 r., poprzednika Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa). Rok 2023 jest więc 85. rokiem wydawania czasopisma (z przerwą w czasie II wojny światowej) będącego miesięcznikiem, który jest przez cały ten okres miejscem wymiany myśli naukowej i doświadczeń środowiska naukowego i technicznego, a także przekazywania informacji o prowadzonych w Polsce badaniach naukowych w zakresie budownictwa.  Do 30.09.2021 r. wydawcą czasopisma była Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, a od 1.10.2021 roku jest Fundacja PZITB powołana przez Zarząd Główny PZITB. 

2 Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” promuje myśl naukowo-techniczną z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, publikując:

- oryginalne artykuły o charakterze teoretyczno-badawczym, obliczeniowym, studialnym;

- oryginalne artykuły opisujące zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce budowlanej;

- interpretacje naukowe podstaw norm z zakresu inżynierii lądowej i wodnej;

- informacje z zakresu działalności Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;

- informacje o projektach badawczych, realizowanych badaniach oraz konferencjach naukowych

   i naukowo-technicznych;

- informacje dotyczące osób ze środowiska budowlanego, w tym o awansach naukowych,

   szczególnie doktoratach honoris causa;

- recenzje książkowych wydawnictw naukowych z zakresu inżynierii lądowej i wodnej. 

3 Artykuły są publikowane w wersji papierowej, w języku polskim, w zeszytach dwumiesięcznych. 

4 Główne obszary tematyczne czasopisma „Inżynieria i Budownictwo” to:

- mechanika konstrukcji i materiałów budowlanych, w tym kompozytów,

- geotechnika i fundamentowanie,

- inżynieria materiałów budowlanych,

- konstrukcje betonowe, metalowe, murowe, drewniane…

- budownictwo ogólne, w tym specjalne,

- budownictwo hydrotechniczne,

- fizyka budowli,

- inżynieria komunikacyjna: mostowa, drogowa i kolejowa,

- inżynieria przedsięwzięć budowlanych,

- trwałość, niezawodność i wzmacnianie obiektów budowlanych i inżynierskich.

W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. i przypisaniem do czasopisma dyscyplin naukowych: 

- inżynieria lądowa, geodezja i transport,

- inżynieria materiałowa,

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

- architektura i urbanistyka,

obszary tematyczne czasopisma będą rozszerzane o dodatkowe dyscypliny. 

5 Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committe on Publication Ethics – COPE) – Kodeks etyki.

6 Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji, tj. redaktor czasopisma, autor, recenzent, wydawca, zobowiązane są do zapoznania się ze stosowanymi standardami zachowań etycznych i ich przestrzegania. 

II RODZAJE ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH W „INŻYNIERII I BUDOWNICTWIE”

1 Oryginalny artykuł naukowy  ̶  artykuł prezentujący oryginalne wyniki badań empirycznych, analiz lub studiów.

2 Artykuł przeglądowy – artykuł prezentujący stan wiedzy i/lub techniki w danym obszarze naukowo-badawczym.

3 Doniesienie naukowe – krótka prezentacja wstępnych rezultatów badań naukowych i/lub technicznych o szczególnym znaczeniu.

4 Studium przypadku – artykuł prezentujący dany przypadek z możliwością wyciągnięcia wniosków. 

Uwaga: Wykazany przez autora charakter naukowy artykułu stanowi podstawowe/ wyjściowe kryterium  przygotowania artykułu naukowego do publikacji.

Niezależnie od rodzaju publikacji naukowej autor powinien wskazać charakter naukowy pracy, który zostanie zweryfikowany na etapie pierwszego wydruku przesłanego manuskryptu. 

III WARUNKI MERYTORYCZNE I FORMALNE PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW 

1 W czasopiśmie są drukowane artykuły zgłaszane przez autora lub zamawiane przez redakcję.

2 Artykuły zgłaszane są drukowane w języku polskim, ze streszczeniem w języku polskim i angielskim.

3 Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie artykuły oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane, z wyjątkiem artykułów opublikowanych jako referaty w materiałach konferencyjnych pod warunkiem, iż nie są one objęte prawami autorskimi – były opublikowane na prawach rękopisu.

4 Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie artykuły, w tym materiał zdjęciowy, graficzny, wykresy, tabele itp., które stanowią własny dorobek autora lub zespołu autorskiego. W przypadkach wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim, autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub też wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich i odpowiednio to zaznaczyć.

5 Redakcja przyjmuje artykuły dotyczące tematyki podanej w punkcie I. 4.

6 Redakcja zastrzega, iż zgłoszenie artykułu przez autora nie oznacza jego automatycznej publikacji. 

7 Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę recenzji przez dwóch recenzentów.

8 Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia do publikacji artykułu należy do Redaktora Naczelnego.

9 Za datę złożenia artykułu do redakcji przyjmuje się datę pozytywnej weryfikacji kompletności danych manuskryptu.  

10 W przypadku odrzucenia artykułu przez Redaktora Naczelnego autor zostanie poinformowany o odmowie publikacji w terminie 30 dni od chwili złożenia artykułu do redakcji, a przysłane materiały zostaną usunięte z bazy artykułów redakcji.

11 Autor wraz ze zgłoszeniem artykułu składa oświadczenia, w szczególności: o oryginalności tekstu i nienaruszalności praw autorskich, o udziale merytorycznym współautorów, a z chwilą przyjęcia do publikacji - oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę oraz braku konfliktu interesów. 

IV WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANYCH DO PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW 

1 Autor zgłasza artykuł do publikacji elektronicznie przez system ICI Publishers Panel „Index Copernicus”, do którego dostęp będzie możliwy przez stronę internetową czasopisma www.inzynieriaibudownictwo.pl od 1 października 2023 roku. 

2 Artykuł powinien być przygotowany w poniżej opisany sposób. 

1) Strona tytułowa pracy powinna zawierać:

- Tytuł w języku polskim i angielskim

- Imię/imiona, nazwisko, afiliację i numer ORCID każdego z autorów oraz adres korespondencyjny do jednego z nich (autor korespondent): 

Tytuł/stopień naukowy, IMIĘ, NAZWISKO, Afiliację (Wydział i nazwę uczelni lub nazwę instytucji zatrudniającej / nazwa firmy), ORCID, e-mail, np.:

Prof. dr hab. inż. Jan Iksiński (ORCID: …..)

Politechnika ………….

Wydział ……………… 

2) Streszczenie /Abstrakt

Streszczenie w języku polskim i angielskim (od 250 słów każde/ do 1000 znaków ze spacjami) powinno w sposób prosty oddawać rzetelnie zawartość artykułu (cel pracy, wyniki i wnioski), bez odsyłaczy do rysunków, tablic, wzorów i bibliografii zawartych w tekście pracy. Streszczenie w języku angielskim musi być dokładnym tłumaczeniem tekstu polskiego. 

3) Słowa kluczowe

Należy podać 4-5 słów w języku polskim i angielskim, ściśle wiążących się z tematyką artykułu. 

4) Tekst artykułu

- Teksty należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką 12 pkt, interlinia 1,5 – wcięcie 1 cm, marginesy 2,5 cm. W tekście powinny być zaznaczone miejsca, do których odnoszą się rysunki.

- Główny tekst artykułu powinien być poprzedzony krótkim wprowadzeniem wyjaśniającym cel pracy i jego uzasadnienie – może być w tym celu wykorzystany fragment streszczenia.

- Tekst główny artykułu powinien zawierać śródtytuły i kończyć się podsumowaniem i/lub wnioskami.  Nie stosuje się numeracji kolejnych części artykułu – tylko same nazwy.

- W tekście należy powoływać się na kolejne rysunki i tablice (rys. 1, tabl. 1). Nie stosuje się odrębnej numeracji dla rysunków, wykresów i fotografii.

- Wzory matematyczne prosimy przygotować za pomocą edytora MathType. Kolejne - w całej pracy - numery wzorów piszemy przy prawym marginesie w nawiasach zwykłych. Zmienne powinny być pisane kursywą i wprowadzane wprost z klawiatury. W przypadku iloczynu wielkości oznaczonych literami nie stosujemy kropek jako znaku mnożenia. Pod wzorami należy podać znaczenie poszczególnych oznaczeń, np.:

(1)

gdzie:   νkr – oznacza …., fn – wartość ….., D – średnica …., S – …………..

- Separatorem dziesiętnym jest w języku polskim przecinek, a nie kropka. Piszemy zatem: 0,5; 128,64 itd.

- Prosimy również o dołączenie artykułu w pliku PDF. 

5) Materiały graficzne – ilustracje, tytuł

- Ilustracje należy dołączyć i ponumerować w oddzielnych plikach typu TIFF, JPG albo PDF (rozdzielczość min. 300 dpi), wymagane są tytuły tablic i podpisy rysunków. W przypadku tablic wskazane jest dodatkowe przesłanie ich treści.

- W tekście pracy należy wskazać miejsce umieszczenia tablic, rysunków i wzorów wraz z podpisem np.: tabl. 1; rys. 1 podpis, źródło: [2]/autor.

- W przypadku fotografii przedstawiających osoby (inne niż autorzy) należy dołączyć oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na publikację tych zdjęć. 

6) Wytyczne do przygotowania bibliografii

Materiały, na które autor się powołuje, należy zestawić na końcu artykułu w następujący sposób:

- Materiały (artykuły, książki, normy) powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście za pomocą numeracji w nawiasie kwadratowym, np. [1], [2-5].

- Daną pozycję należy wymienić w spisie tylko raz, gdy występuje po raz pierwszy. Przy kolejnym odwołaniu w tekście danej pozycji oznaczamy w treści taki sam zapis np. [1]. Powołując się na daną pozycję kolejny raz, podajemy w tekście całego artykułu taki sam numer z wykazu piśmiennictwa, nadany przy pierwszym powołaniu.

- Forma zapisu wg wzoru:

- Czasopisma: inicjały imienia i nazwisko/imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rok wydania, numer wydania, numer DOI (lub jeżeli nie ma numeru DOI – numery stron).

- Książki: nazwisko(a) i inicjał imion autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania.

- Rozdział lub artykuł w pracy zbiorowej: nazwisko (a) inicjał (y) imiona autora (ów), tytuł rozdziału lub artykułu [w:] tytuł pracy zbiorowej. Praca zbiorowa pod red. Imię i nazwisko, tom, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

- Normy: numer normy, rok wydania, tytuł.

- Strony internetowe: dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz datę dostępu, stosując zapis: Online: https://www... Dostęp ……

- W przypadku cytowania pracy doktorskiej należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce obrony pracy doktorskiej.

- W przypadku cytowania patentu należy podać nazwisko/a autora/ów nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu. 

- Auto cytowania nie powinny przekraczać 20% pozycji bibliografii.

- Spis zawiera wszystkie pozycje w kolejności powoływania się na nie w tekście. 

V PROCEDURA KWALIFIKACYJNA - RECENZOWANIE

Otrzymany artykuł zostanie poddany następującej procedurze kwalifikacyjnej:

1 Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą ocenę wstępną pod kątem kompletności oraz zgodności z tematyką czasopisma.

2 Po pozytywnej weryfikacji kompletności danych nadesłane artykuły przechodzą procedurę recenzowania.

3 Artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor lub poszczególni członkowie zespołu autorskiego (double blind review). 

4 Recenzja ma formę pisemną i może zawierać sugestię wprowadzenia zmian, uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień. Wykonywana jest w systemie zgodnie z zamieszczonym formularzem.

5 O wyniku recenzji autorzy są informowani drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.

6 O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu artykułu do druku decyduje Redaktor Naczelny.

7 Redakcja - w uzgodnieniu z autorem (korekta autorska) - zastrzega sobie prawo edycji tekstów, redagowania i ich skracania, korekty tytułów i śródtytułów itp.

8 Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

VI GHOSTWRITING i GUEST AUTHORSHIP

Informujemy, że we wszystkich przypadkach wykrytej nierzetelności naukowej prace nie będą akceptowane przez wydawnictwo. Za przejaw nierzetelności naukowej przyjmuje się autorstwo widmo (ghost writing), autorstwo gościnne (guest authorship) i autorstwo grzecznościowe (gift authorship). Wyjaśnienie:

ghost writing  ̶  gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

- guest/gift authorship  ̶  gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on wymieniony jako autor lub współautor artykułu. 

VII PRAWA AUTORSKIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1 Autor lub zespół autorów muszą posiadać pełne prawa autorskie do zgłoszonego do publikacji tekstu, w tym materiału graficznego: zdjęć, rysunków, wykresów itp.

2 W przypadku wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim, autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub też wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich.

3 W przypadku gdy opublikowany artykuł naruszy prawa autorskie osób trzecich, wyłączną i pełną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi autor lub zespół autorów.  

VIII OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU NAUKOWEGO

Objętość tekstu artykułu naukowego lub przeglądowego nie powinna przekraczać 10 stron (4500 znaków, czcionka 12 pkt.) wraz z piśmiennictwem, rysunkami i tablicami oraz podpisami pod rysunki i tytułami tablic.

  

INFORMACJA DLA AUTORÓW - PDF

FORMULARZ RECENZJI - PDF

FORMULARZ RECENZJI - DOC

OŚWIADCZENIE DLA AUTORÓW - DOC

 

ZGŁOŚ ARTYKUŁ PRZEZ INDEX COPERNICUS